Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 2)

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 3 lớp 4 có đáp án

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 2) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 4: What day is it today? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 2)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at each picture and complete with one missing verb

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 2)Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 2)Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 2)

1. _ _ _ _ my mom

2. _ _ to school

3. _ _ _ _ breakfast

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 2)Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 2)Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 2)

4. _ _ _ _ a meal

5. _ _ to the zoo

6. play the _ _ _ _ _ _

Exercise 2: Choose the word that has the the underlined part pronounced differently

1. A. class

B. children

C. cook

D. Canada

2. A. comb

B. bed

C. book

D. bear

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. When do you _____ English, Mai? - I have it on Monday and Wednesday.

A. has

B. have

C. haves

D. having

2. There is a stadium near my house. Let’s go there and play __________.

A. football

B. TV

C. piano

D. chess

3. What does she do on Saturday? - She _________ swimming with friends.

A. go

B. gos

C. going

D. goes

4. What subject does she like best? - She _______ Maths.

A. like

B. likes

C. liked

D. liking

5. When do you have to go to school? - I go to school _______ Mondays to Fridays.

A. in

B. on

C. at

D. from

Exercise 4: Read the passage and answer the questions

Hello. My name is Paul. I go to school on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays. On Mondays and Thursdays, I play football. I go to the library on Tuesdays and watch TV on Fridays. At weekends, I do not go to school. On Saturdays, I go swimming. I also ride my bike on Saturdays. On Sundays, I draw a picture and play chess. This is my week.

1. What is his name?

_________________________________________________________

2. When does he go to school?

_________________________________________________________

3. What does he do on Saturdays?

_________________________________________________________

4. Does he go to school at weekends?

_________________________________________________________

5. Does he ride his bike on Sundays?

_________________________________________________________

Exercise 5: Circle the mistakes in each sentence

1. Where (A) do you have (B) English? - We have English on (C) Mondays and Fridays (D).

2. Tony often (A) rides (B) a bike at (C) Sunday morning (D).

3. Anne doesn’t (A) like Science (B). She like (C) Art (D).

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences.

1. she/ the/ do/ afternoon?/ What/ does/ in/

_________________________________________________________

2. school,/ After/ mother/ I/ my/ dinner/ help/ cook/

_________________________________________________________

3. plays/ on/ He/ table/ Mondays/ tennis.

_________________________________________________________

-The end-

Đáp án Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 2)

Exercise 1: Look at each picture and complete with one missing verb

1. Help my mom

2. Go to school

3. Have breakfast

4. Cook a meal

5. Go to the zoo

6. Play the guitar

Exercise 2: Choose the word that has the the underlined part pronounced differently

1. B

2. A

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. A

3. D

4. B

5. D

Exercise 4: Read the passage and answer the questions

1. His name is Paul

2. He goes to school from Mondays to Fridays

3. He goes swimming and ride his bike on Saturdays.

4. No, he doesn’t

5. No, he doesn’t

Exercise 5: Circle the mistakes in each sentence

1. A (Where => When)

2. C (at => on)

3. C (like => likes)

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences.

1. What does she do in the afternoon?

2. After school, I help my mother cook dinner.

3. He plays table tennis on Mondays.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 2). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today?, Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 chất lượng cao (số 1).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 861
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm