Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 21

Tiếng Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 21 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12 nâng cao: What does your father do? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 13 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 21

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at each picture and write

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 21

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 21

1. ______________

2. ______________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 21

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 21

3. ______________

4. ______________

Exercise 2: Complete the sentences using “a/ an/ some”

1. I’d like ____________ biscuits

2. She’d like ________ apple

3. He’d like _________ bread

4. Would you like ______ sandwich?

5. I’d like ________ biscuits

Exercise 3: Read and complete

thank

juice

ask

fish

like

A: Hello. I’m doing a survey on favorite food and drink. May I (1) _________ you some questions?

B: Yes, you can

A: Do you (2) __________ chicken?

B: Yes, I do. It’s my favorite food

A: What about (3) ___________?

B: No, I don’t. I don’t like it

A: Oh, I see. What’s your favorite drink?

B: It’s (4) ___________. I have it every day

A: OK (5) ___________ you very much

B: You’re welcome

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. mother/ is/ in/ My/ the/ kitchen./ cooking/

_____________________________________________________

2. you/ Would/ tea?/ like/ some/

_____________________________________________________

3. would/ for/ you/ What/ breakfast?/ like/

_____________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 21

Exercise 1: Look at each picture and write

1. (an) apple

2. (an) egg

3. Fish

4. vegetable(s)

Exercise 2: Complete the sentences using “a/ an/ some”

1. some

2. an

3. some

4. a

5. some

Exercise 3: Read and complete

1. ask

2. like

3. fish

4. juice

5. thank

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. My mother is cooking in the kitchen.

2. Would you like some tea?

3. What would you like for breakfast?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 21. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12 nâng cao: What does your father do?, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 20.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 646
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm