Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 4: What does he look like?

Bài tập từ vựng Unit 14 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 4: What does he look like? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 14 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 4: What does he look like?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and complete the word

Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 4: What does he look like?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 4: What does he look like?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 4: What does he look like?

1. f _ t

2. b _ _ _ _ _ f _ _

3. m _ _ _ _ _ - a _ _ _

Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 4: What does he look like?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 4: What does he look like?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 4: What does he look like?

4. s t _ _ n g

5. _ l _

6. h _ _ _ s _ _ _

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. What __________ does she like? She likes Music and Maths

A. subjects

B. subjecs

C. sabjects

D. subjecst

2. What is his _______ drink? - He likes milk

A. nine

B. kind

C. favorite

D. nice

3. An _______ is bigger than a mouse

A. elephant

B. dog

C. cat

D. lion

4. Who is ________, your mother or your father?

A. slim

B. shorter

C. fat

D. tall

5. What _______ your friends look like?

A. does

B. is

C. are

D. do

Exercise 3: Complete the sentences with the words in the box

What

short

Look

beautiful

grandparents

1. She is tall. She looks very ________ in the dress.

2. ______ does your mother look like?

3. My _________ are old but very nice.

4. _______ at the boy! He is so cute.

5. The girl is ________ but the boy is tall.

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 4

Exercise 1: Look at the pictures and complete the word

1. fat

2. beautiful

3. middle- aged

4. strong

5. old

6. handsome

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. C

3. A

4. B

5. D

Exercise 3: Complete the sentences with the words in the box

1. beautiful

2. What

3. grandparents

4. Look

5. short

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 4: What does he look like?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 22.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.573
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm