Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 3

Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 nâng cao

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 4 CÓ ĐÁP ÁN

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. Vietnamese

B. England

C. American

D. Japanese

2. A. Second

B. First

C. Four

D. Ninth

3. A. Good morning

B. Goodbye

C. Good evening

D. Good afternoon

Exercise 2: Choose the correct answer

1. What ___________ are you?

A. national

B. nationality

C. nationalities

D. nationals

2. What’s that? - It’s the fag of my ________.

A. countri

B. country

C. cuontry

D. counrty

3. ______________________. - Nice to see you too.

A. What’s your name?

B. How do you spell your name?

C. See you tomorrow

D. Nice to see you

4. she ___________ from Japan

A. are

B. am

C. is

D. at

5. Hello, I’m Nam. I’m from ____________.

A. Australian

B. Japanese

C. Vietnam

D. English

Exercise 3: Complete the table

Country

Nationality

Japanese

England

Malaysia

American

English

Exercise 4: Read and complete

Saturday

America

Korea

Vietnam

Japan

England

Hello. I’m Trinh. Today is (1) ___________. I go to camping with my friends. I’m from (2) _____________. Mary is from (3) ____________. She is English. John is from (4) ________, he is American. Yamada is from (5) ____________. And Huyn is from (6) ________. My friends and I like the camping very much.

Exercise 5: Read and match

1. Good night, James

A. Goodbye, Jessica

2. Bye, John

B. I’m Japanese

3. Nice to meet you

C. Good afternoon, teacher

4. What nationality are you?

D. Nice to see you

5. Good afternoon, class

E. Good night, Betty

Exercise 6: Read and match with the right sound

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 3Exercise 7: Put the words in order

1. are/ What/ nationality/ you/ ?/

_______________________________________________

2. are/ from/ you/ Where?

_______________________________________________

3. again/ to/ meet/ Nice/ you

_______________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 3

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. C

3. B

Exercise 2: Choose the correct answer

1. B

2. B

3. D

4. C

5. C

Exercise 3: Complete the table

Country

Nationality

Japan

Japanese

England

English

Malaysia

Malaysian

America

American

Korea

Korean

Exercise 4: Read and complete

Hello. I’m Trinh. Today is (1) ____Saturday_______. I go to camping with my friends. I’m from (2) ______Vietnam_______. Mary is from (3) ______England______. She is English. John is from (4) ____America____, he is American. Yamada is from (5) _____Japan_______. And Huyn is from (6) ____Korea____. My friends and I like the camping very much.

Exercise 5: Read and match

1. E

2. A

3. D

4. B

5. C

Exercise 6: Read and match with the right sound

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 3Exercise7: Put the words in order

1. What nationality are you?

2. Where are you from?

3. Nice to meet you again

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 3), Tiếng Anh lớp 4 Unit 2 chất lượng cao (số 2).... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 809
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm