Bài tập Unit 1 lớp 4 nâng cao Nice to see you again có đáp án

Bài tập Unit 1 lớp 4 Nice to see you again có đáp án

Bài tập tiếng Anh Unit 1 lớp 4 nâng cao: Nice to see you again có đáp án do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm & tự luận tiếng Anh lớp 4 chương trình mới phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chất lượng cao (số 1)

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo nhiều tài liệu lý thuyết & bài tập các môn học lớp 4 khác nhau.

Nằm trong bộ Đề bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm 2021 - 2022, Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 1 có đáp án tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bài tập tiếng Anh nâng cao Unit 1 lớp 4 Nice to see you again

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Leave out ONE unnecessary letter in each word to make correct word

1. AFTERANOON _______________
2. MORENING _______________
3. TOMMORROW _______________
4. CHIELDREN _______________
5. EVEINING _______________

Exercise 2: Choose the correct answer

1. _____ are you today?

A. When

B. Where

C. How

D. What

2. I go to school _____ my friends every morning

A. to

B. with

C. for

D. at

3. What do you like _____ in your free time? - I like listening to music

A. doing

B. does

C. did

D. don’t

4. Who is that? -It’s my _____, Linda

A. friends

B. classmate

C. classmates

D. class

5. _____ is Peter from? - He’s from England

A. What

B. Where

C. How

D. When

Exercise 3: Complete the sentence with the words in the box

pupil new How tomorrow school

1. Hello, Mr. Long. _____ are you?

2. Where is your ____?

3. Linda is a ____ at Harvard Primary school

4. This is my ______ classmate, Akiko

5. Good bye. See you _________.

Exercise 4: Look and match

1. Is your friend Vietnamese? A. Nguyen Thi Van Anh
2. Hi. What’s your full name? B. I’m from France
3. Where are you from? C. Yes, she is
4. How old are you? D. She is my friend
5. Who is the girl? E. I am nine years old

1-              2-                 3-               4-                  5-

Exercise 5: Read and answer the questions

Hello. My name’s An. This is my friend, Sarah. She’s 9 years old. She’s from America. She goes to Sunshine Primary School in the morning. She has got many friends at school. At break time, she often plays hide-and-seek, chess and chats with her friends. Her teacher is Miss Green. She is nice and young. Sarah loves her teacher and friends very much.

1. How old is Sarah?

________________________

2. What is her school’s name?

________________________

3. What does she do at break time?

________________________

4. Does she go to school in the afternoon?

________________________

5. Is her teacher young?

________________________

Exercise 6: Reorder the words to have correct sentences

1. is/ my/ This/ Linda./ classmate,/ new/

________________________

2. English/ My/ Miss Linh./ teacher/ is/

________________________

3. name?/ you/ spell/ do/ How/ your/

________________________

Exercise 7: Read complete the sentence. 

Hello. My name’s Nam. This is my friend, Jennie. She’s 9 years old. She’s from Korea. She goes to Seoul Primary School in the morning. She has got many friends at school. At break time, she often plays hide-and-seek, play chess and chats with her friends. Her teacher is Miss Yang. He is nice and handsome. Jennie loves her teacher and friends very much.

1. _____ is Nam's friend. 

2. She is ______ years old. 

3 . She goes to _________ school. 

4. She often _________, play chess and __________ her friends. 

5. Her teacher is ______. 

Exercise 8. Choose the correct answer.

1.___________? – She is from Japan.

a. Where is Akiko from?

b. What’s Akiko’s address?

c. Where does Akiko live?

d. How old is Akiko?

2. Do you go to school on Sunday? – _______

a. Yes, I don't.

b. No, I don’t

c. Yes, I am

d. No, I am

3. Jack: Hello Tommy! Nice to meet you.

Tommy: Hi, _________

a. Yes, I’m from England.

b. See you soon

c. Yes, I am.

d. Nice to meet you, too.

4. What’s Lisa’s _________? – She is Japanese.

a. Nation

b. National

c. Nationally

d. Nationality

5. Where are you from? I am ________ French.

a. In

b. From

c. To

d. With

6. It is the _________ of June.

a. Nine

b. Ninth

c. Nineteen

d. Three

7. He is from England. He is _________

a. Chinese

b. Japanese

c. Vietnamese

d. English.

8. _____________? – She lives in Ha Noi.

a. Where do you come from?

b. Where is your grandparents from?

c. Where does your grandparent live?

d. Where do your grandparents live?

9. Is your brother teacher? – __________

a. Yes, he is

b. No, he is

c. Yes, he is not pupil

d. Yes, he isn’t

10. ______ my friend, Tom. He is Australian.

a. That are

b. This is

c. This are

d. That was 

Đáp án bài tập Unit 1 tiếng Anh 4 nâng cao Nice to see you again

Exercise 1: Leave out ONE unnecessary letter in each word to make correct word

1. AFTERNOON

2. MORNING

3. TOMORROW

4. CHILDREN

5. EVENING

Exercise 2: Choose the correct answer

1. C

2. B

3. A

4. B

5. B

Exercise 3: Complete the sentence with the words in the box

1. How

2. School

3. Pupil

4. New

5. Tomorrow

Exercise 4: Look and match

1. C

2. A

3. B

4. E

5. D

Exercise 5: Read and answer the questions

1. She’s 9 years old

2. Her school’s name is Sunshine Primary School

3. At break time, she often plays hide-and-seek, chess and chats with her friends.

4. No, she doesn’t

5. Yes, she is

Exercise 6: Reorder the words to have correct sentences

1. This is my new classmate, Linda

2. My English teacher is Miss Linh

3. How do you spell your name?

Exercise 7: Read complete the sentence.

1. _Jennie____ is Nam's friend.

2. She is ___9/ nine___ years old.

3 . She goes to ____Seoul Primary_____ school.

4. She often ____plays hide-and-seek______, play chess and ______chats with____ her friends.

5. Her teacher is __Mr. Yang____.

Exercise 8. Choose the correct answer.

1 - a; 2 - b; 3 - d; 4 - d; 5 - b;

6 - b; 7 - d; 8 - c; 9 - a; 10 - b;

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Unit 1 lớp 4 nâng cao: Nice to see you again có đáp án. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1: Nice to see you again, Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 1 chương trình mới: Nice to see you again.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu tiếng Anh 4 Unit 1 Nice to see you again khác nhau như:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo & download tài liệu tài liệu. 

Đánh giá bài viết
31 11.703
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm