Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again

Tiếng Anh lớp 4 tập 1 Unit 1: Nice to see you again

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh 4 theo từng Unit, bài tập Unit 1 lớp 4 Nice to see you again có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Unit 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập hiệu quả.

* Xem chi tiết hướng dẫn học tiếng Anh 4 Unit 1 tại: Tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again FULL

I. Complete each sentence.

1. Nice to meet YO_, _OO.

a. U/ T

b. O/ T

c. Y/ N

d. N/ T

2. Good B_E. See you _GAIN.

a. U/ E

b. Y/ E

c. Y/ O

d. Y/ A

3. Good night, my D_ _ GHTER.

a. RA

b. AU

c. EU

d. RU

4. They go to school in the MO_N_NG.

a. R/E

b. R/U

c. R/I

d. I/R

5. W_ _ _ is your name?

a. HEN

b. HAT

c. HOM

d. ERE

II. Circle the correct words.

6. I watch a moon in the ________

a. Afternoon

b. Evening

c. Morning

7. My mother go to work in the ___________

a. Evening

b. Midnight

c. Morning

8. Nice to see you ____________

a. Again

b. Soon

c. Later

9. The ________ is very hot in the summer

a. Sun

b. Moon

c. Mars

10. I ________ HCM City with my parents

a. Live at

b. Live from

c. Live on

d. Live in

III. Choose the correct answer.

11. ___________? – he is from Vietnam.

a. Where is John from?

b. What’s John’s address?

c. Where does John live?

d. How old is John?

12. Are you fine? – _______

a. Yes, I do

b. No, I don’t

c. Yes, I am

d. No, I am

13. Jack: Hello Tommy!

Tommy: Hi, _________

a. Yes, I’m from England.

b. See you again.

c. Yes, I am.

d. Nice to meet you again.

14. What’s Linda’s _________? – She is Australian.

a. Nation

b. National

c. Nationally

d. Nationality

15. Where are you from? I am ________ China.

a. In

b. From

c. To

d. With

16. Mai is _________ years old.

a. Nine

b. Ninth

c. Second

d. Third

17. He is from Japan. He is _________

a. Chinese

b. Japanese

c. Vietnamese

d. England

18. _____________? – My grandparents live in Ha Noi.

a. Where do you come from?

b. Where is your grandparents from?

c. Where does your grandparents live?

d. Where do your grandparents live?

19. Is your sister pupil? – __________

a. Yes, she is

b. No, she is

c. Yes, she is not pupil

d. Yes, she isn’t

20. ________ are Mai and Anh? – their class is 7C

a. What

b. Which class

c. What class

d. Where class

21. Jack is an America _______?

a. Human

b. From

c. Pupil

d. personality

22. _______ my friend Tom. He is from America.

a. That are

b. This is

c. This are

d. That was

23. _________? – I’m a student.

a. What are you?

b. How are you?

c. Where are you from?

d. What do you do?

24. Hello, my _______ Mary.

a. Name’s

b. Named

c. Names

d. Name

25. She is ________ 4B too.

a. Her class

b. In class

c. Class

d. Classes

26. ________ to meet you, too.

a. Fine

b. Good

c. Love

d. Nice

27. Hoa: Goodbye!

Hai: _____________

a. Me too

b. Love

c. See you tomorrow

d. Ok

28. Is his school small? – ________

a. yes, it isn’t

b. No, it isn’t

c. At Nguyen Du Primary school

d. No, it is

29. Where is his school? – _________

a. He study at Nguyen Khiem primary school.

b. His school is in Ha Noi.

c. His school is Nguyen Khiem primary school.

d. He is live in Ha Noi.

30. My older sister is ______ old.

a. Ten years

b. Tenth years

c. Ten year

d. Tenth year

Đáp án

1 - a2 - d3 - b4 - c5 - b6 - b7 - c8 - a9 - a10 - d
11 - a12 - c13 - d14 - d15 - b16 - a17 - b18 - d19 - a20 - c
21 - c22 - b23 - d24 - a25 - b26 - d27 - c28 - b29 - b30 - a

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 4 Unit 1 Nice to see you again có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
28 9.631
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Chi Phương Nguyễn
  Chi Phương Nguyễn

  Ok :) That nice


  Thích Phản hồi 23/09/21

  Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

  Xem thêm