Bài tập nghỉ dịch COVID- 19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 3 (từ 22/2 đến 27/2)

Bài tập nghỉ dịch COVID-19 lớp 4 môn Tiếng Anh

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Để giao lưu và dễ dàng chia sẻ các tài liệu học tập hay lớp 4 để chuẩn bị cho năm học mới, mời các bạn tham gia nhóm facebook Tài liệu học tập lớp 4.

Bài tập nghỉ dịch COVID-19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 3 được soạn gồm các dạng bài ôn tập cấu trúc, từ vựng và đáp án chi tiết, bám sát chương trình học của môn Tiếng Anh lớp 4. Nhằm giúp các em ôn luyện ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Bài tập nghỉ dịch COVID- 19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. cook

B. book

C. good

D. noon

2. A. song

B. sugar

C. sock

D. summer

3. A. heavy

B. head

C. thread

D. clean

4. A. lie

B. tie

C. quiet

D. belief

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. _________ does your father do? - He is a farmer

A. What

B. How

C. When

D. Where

2. _______ are photos of my family

A. This

B. That

C. These

D. It

3. Where ______ a farmer work?

A. do

B. does

C. is

D. are

4. I want a piece ________ cake

A. in

B. on

C. of

D. under

5. I like orange juice and she likes orange juice, _________.

A. to

B. too

C. so

D. two

6. Would you like some milk? - ____________.

A. No, please. I’ d love to

B. Yes, please. I love milk

C. Yes, I would

D. No, I wouldn’t

7. Peter _______ beef

A. don’t like

B. don’t likes

C. doesn’t likes

D. doesn’t like

8. What about __________ lunch at home?

A. have

B. to have

C. having

D. has

Exercise 3: Give the correct form of the verb in brackets

1. What he (be) now? - He (be) in the classroom.

___________________________________________

2. Who (be) that? - That (be) Julia’s teacher.

___________________________________________

3. These shoes (be) older than those ones.

___________________________________________

Exercise 4: Look at the pictures and write

 Bài tập nghỉ dịch COVID- 19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 3

 Bài tập nghỉ dịch COVID- 19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 3

1. _________________

2. _________________

 Bài tập nghỉ dịch COVID- 19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 3

 Bài tập nghỉ dịch COVID- 19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 3

3. _________________

4. _________________

Exercise 5: Rewrite the following sentences

1. I get up at seven thirty. (half)

__________________________________________

2. I like milk. (favorite)

__________________________________________

3. What is your favorite food?

__________________________________________

-The end

Bài tập nghỉ dịch COVID- 19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 3

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. D

2. B

3. D

4. D

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. C

3. B

4. C

5. B

6. B

7. D

8. C

Exercise 3: Give the correct form of the verb in brackets

1. What is he now? - He is in the classroom.

2. Who is that? - That is Julia’s teacher.

3. These shoes are older than those ones.

Exercise 4: Look at the pictures and write

1. Vegetables

2. Noodles

3. Nurse

4. Farmer

Exercise 5: Rewrite the following sentences

1. I get up at half past seven

2. My favorite drink is milk

3. What food do you like?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập nghỉ dịch COVID-19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 3. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 22, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 229
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm