Bài tập nghỉ dịch COVID - 19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 2 (từ ngày 17/2 đến 19/2)

Bài tập nghỉ dịch COVID-19 lớp 4 môn Tiếng Anh

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Để giao lưu và dễ dàng chia sẻ các tài liệu học tập hay lớp 4 để chuẩn bị cho năm học mới, mời các bạn tham gia nhóm facebook Tài liệu học tập lớp 4.

Bài tập nghỉ dịch COVID-19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 2 được soạn gồm các dạng bài ôn tập cấu trúc, từ vựng và đáp án chi tiết, bám sát chương trình học của môn Tiếng Anh lớp 4. Nhằm giúp các em ôn luyện ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Bài tập nghỉ dịch COVID - 19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Put the following words into the correct categories

old

policeman

police station

rice

tall

doctor

vegetables

short

hospital

airport

bus driver

orange juice

 

Food & drink

Jobs

Places

Adjectives

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercise 2: Look at the picture and write

 Bài tập nghỉ dịch COVID - 19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 2

 Bài tập nghỉ dịch COVID - 19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 2

1. __________________

2. __________________

 Bài tập nghỉ dịch COVID - 19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 2

 Bài tập nghỉ dịch COVID - 19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 2

3. __________________

4. __________________

Exercise 3: Choose the correct answer

1. ______ does Tom look like? - He’s tall and and strong

A. What

B. Where

C. When

D. Who

2. What does he do? - He is an ___________.

A. doctor

B. engineer

C. teacher

D. footballer

3. This is my _________. He is old

A. mother

B. sister

C. brother

D. grandpa

4. Alan is _________ his brother

A. fat than

B. fat

C. fater than

D. fatter than

5. These pink skirts _________ longer than those red ones.

A. do

B. does

C. is

D. are

6. The dictionary is _________.

A. young

B. thick

C. fat

D. short

7. She ________ this dish very much.

A. like

B. to like

C. likes

D. liking

8. What about __________ lunch at home?

A. have

B. to have

C. having

D. has

Exercise 4: Read and match

A

B

1. What does your father look like?

A. My brother is taller than my sister

2. Who is taller, your brother and your sister?

B. She is an accountant

3. What does your mother look like?

C. She looks beautiful

4. This is my brother

D. He is tall and strong

5. What does your mother do?

E. Oh, he is very handsome

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. sister/ your/ or/ Is/ slim?/ fat/

___________________________________________

2. is/ Her/ middle-aged./ father/

___________________________________________

3. What/ your/ look/ mother/ like?/ does/

___________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập nghỉ dịch COVID - 19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 2

Exercise 1: Put the following words into the correct categories

Food & drink

Jobs

Places

Adjectives

vegetables

policeman

hospital

old

rice

doctor

airport

tall

orange juice

bus driver

police station

short

Exercise 2: Look at the picture and write

1. fat

2. old

3. thick

4. strong

Exercise 3: Choose the correct answer

1. A

2. B

3. D

4. D

5. D

6. B

7. C

8. C

Exercise 4: Read and match

1. D

2. A

3. C

4. E

5. B

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Is your sister fat or slim?

2. Her father is middle-aged

3. What does your mother look like?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập nghỉ dịch COVID-19 lớp 4 môn Tiếng Anh - Số 2. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 4 nâng cao - Tuần 22, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 556
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm