Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra định kỳ môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 cả năm có trên VnDoc.com. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 chuẩn bị kiến thức hiệu quả và đạt điểm cao trong lần kiểm tra 45 phút sắp tới.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the best answer.
 • 1. Hello. I’m Nam. I’m from_______________ .
 • 2. I have a lot of ____________________ in Ha Noi .
 • 3. We have English __________ Mondays and Thursdays.
 • 4. I play sports with my friends ____________ the afternoon.
 • 5. She __________ from Australia .
 • 6. ____________do you have English?
 • 7. I do not go to school at the _________________ .
 • 8. Hakim is from Malaysia. She ‘s _______________________ .
 • 9. The capital of Vietnam is ______________________ .
 • 10. ________________ you do listen to music today?- Yes, I do .
 • Read the passage and choose T (True) or F (False).

  Hi. I am Linda. I am from England. I am English. Today is Monday, the first of July. It’s a school day. I go to school from Monday to Friday. And I do not go to school at the weekend. On Monday afternoon, I play sports with my friends. I go to the English Club on Tuesday, Thursday and Friday in the evening. I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday and Sunday.

 • 1. Linda is from America.
 • 2. Tomorrow is Tuesday.
 • 3. She goes to school from Monday to Sunday.
 • 4. She doesn’t go to school at the weekends.
 • 5. She plays sports on Tuesday afternoon.
 • 6. She goes to the English Club on Tuesday, Thursday and Friday in the evening.
 • 7. She goes swimming on Thursday afternoon.
 • 8. She visits her grandparents on Saturday and Sunday.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 1.887
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm