Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 2

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 2 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 3

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Look at the pictures and answer the questions:

1. How many dogs do you have?

__________________________

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh

2. Do she have a plane or a ship?

__________________________

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh

3. How many fish are there in the fish tank?

__________________________

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh

4. Where are the pictures?

__________________________

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh

II. Circle the correct answer

1. Where is/ are the books?

2. The photos are on/ in the wall in the living room

3. The garden is/ are very large

4. How many bookshelfs/ bookshelves are there in the reading room?

5. Does she have a doll/ -Yes she does/ doesn’t

III. Choose odd one out:

1. A. grandfatherB. grandmotherC. parentsD. mother
2. A. bookB. pencilC. rubberD. garden
3. A. schoolB. penC. pencil sharpenerD. pencil case
4. A. chalkB. ragC. classD. board
5. A. meetB. missC. standD. sit

IV. Reorder the words to make the correct sentence

1. is/ pencil/ it/ sharpener/ your/ ?

A. Is it your pencil sharpener?

B. Is your pencil sharpener it?

2. yellow/ those/ and/ are/ orange/ rubbers/?

A. Are those yellow rubbers and orange?

B. Are those rubbers yellow and orange?

3. at/ do/ do/ you/ break/ what/ time/?

A. What break time do you do at?

B. What do you do at break time?

4. don’t/ like/ I/ chess

A. I don’t like chess

B. Don’t I like chess

5. You/ like/ do/ table/ tennis/?

A. Do you like table tennis?

B. You do like table tennis?

V. Choose and fill in the blank

areHeeightfriendly
ThisShenameAnd

Hi! My _______ (1) is Hoa. I am ______ (2) years old. These ______ (3) my friends. ______ (4) is Linda. _____ (5) is nine years old. ______ (6) this is Peter. _____ (8) is ten years old. They are very _______ (8).

VI. Match

1. What do you do at break time?A. He’s one year old
2. How old is this baby?B. She’s my little sister
3. Who’s that?C. I play sports

-The end-

Đáp án ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh

I. Look at the pictures and answer the questions:

1. I have six dogs

2. She has a plane

3. There are seven fish in the fish tank

4. They are on the wall

II. Circle the correct answer

1. Where are the books?

2. The photos are on the wall in the living room

3. The garden is very large

4. How many bookshelves are there in the reading room?

5. Does she have a doll/ -Yes she doesn’t

III. Choose odd one out:

1. C

2. D

3. A

4. B

5. B

IV. Reorder the words to make the correct sentence

1. A

2. B

3. B

4. A

5. A

V. Choose and fill in the blank

1. Name

2. Eight

3. Are

4. This

5. She

6. And

7. He

8. Friendly

VI. Match

1. C

2. A

3. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.168
Sắp xếp theo

    Bài tập ở nhà lớp 3

    Xem thêm