Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 13

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 13 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 13

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Add one letter in each word to have correct words

1. PO_TER

A. B

B. D

C. S

2. PI_TURE

A. K

B. C

C. U

3. CO_T

A. O

B. A

C. K

4. WINDO_

A. W

B. U

C. O

5. _UBBER

A. R

B. S

C. T

Exercise 2: Choose the correct answer:

1. _____ is that? - He’s my uncle

A. Who

B. Whom

C. How

2. ____ is the ball? -It’s under the table

A. Whese

B. What

C. Where

3. There are four cats in the _______.

A. Gerden

B. Garden

C. Gardan

4. Where is Tony? - He’s in the _______.

A. Gim

B. Gims

C. Gym

5. How ____ trains do you have? - I have two trains

A. Many

B. Meny

C. Mony

Exercise 3: Read and complete the text with the words in the box

expensiveFish tanksingEnglandpets

My name is Julia. I am from (1)______. This is my room. There are some toys and some (2) ____. This is my doll. It’s beautiful and quite (3) ______. Those are my planes. I have two planes. I have four goldfish and two birds. The goldfish are in the (4) ______. The birds are in the cage. They can (5) _____ very well.

Exercise 4: Underline the mistake in each sentence then correct it

1. Does Jane have any goldfishs?

___________________________

2. No. I don’t not have any puzzles

___________________________

3. The cats is in the living room

___________________________

4. Where is the bunnies?

___________________________

5. How many kite do you have?

___________________________

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. I/ like/ don’t/ nuts

___________________________

2. Her/ is/ white./ and/ house/ blue/

___________________________

3. on/is/ the/ The/ table./ book/

___________________________

4. is/ the/ on/ there/ wall?/ What/

___________________________

5. She/ doesn’t/ sweets/ like

___________________________

-The end-

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 13

Exercise 1: Add one letter in each word to have correct words

1. C

2. B

3. B

4. A

5. A

Exercise 2: Choose the correct answer:

1. A

2. C

3. B

4. C

5. A

Exercise 3: Read and complete the text with the words in the box

1. England

2. Pets

3. Expensive

4. Fish tank

5. Sing

Exercise 4: Underline the mistake in each sentence then correct it

1. goldfishs => goldfish

2. don’t not have => don’t have

3. cats => cat

4. is => are

5. kite => kites

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. I don’t like nuts

2. Her house is blue and white.

3. The book is on the table.

4. What is there on the the wall?

5. She doesn’t like sweets

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 13. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 12, Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 11 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 926
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm