Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch Corona Đợt 2

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn tiếng Anh trong thời gian nghỉ

Bài tập tiếng Anh ở nhà lớp 3 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona (COVID-19) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

* Xem thêm Phiếu bài tập tiếng Anh ở nhà lớp 3 mới được cập nhật được trên VnDoc.com khác:

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 05/03

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/03

- Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

- Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 24/02 - 29/02)

Read and complete.There is ONE example for you.

five; years; young; mother; sixty; ten;

My name’s Hoa. I am (0)..ten..years old. There are (1)…….… people in my family. My grandmother is (2)……….....…years old. My grand father is sixty (3)…….. old, too. My mother is (4)………. . She is thirty- five years old. My father is forty years old.

Read the passage again and put a tick ( V ) True (T) or False (F).

T

F

Ex: 0. Her name is Hoa.

V

1. Hoa is ten years old.

2. There are five people in Hoa’s family.

3. My mother is thirty-five years old.

Put the words in order. There is ONE example for you.

Example: that / Who / is ? à Who is that?

1. my / are / There / four / people / in/ family/.

=>…………………………………………………………………………

2. old / grandfather / My / seventy / is / years /.

=>……………………………………………………………………….…

3. old / your / mother / How / is / ?

=>…………………………………………………………………………….

4. fifteen / Tony’s brother / is / old / years / .

=>…………………………………………………………………………….…

5. is / Mr / her / Long / father/ .

=>…………………………………………………………………………….…

6. Is / this / grandmother / your / ?

=>……………………………………………………………………………..…

7. is / my / This / family / .

=>……………………………………………………………………………..…

8. man / that/ Who / is / ?

=>……………………………………………………………………………..…

9. grandfather / my / is / He / .

=>………………………………………………………………………….….…

10. My/ is / mother / nice / .

=>…………………………………………………………………………..….…

Look and write. There is one example.

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch Corona Đợt 2

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch Corona Đợt 2

Write about you

Hi! My name is………………….. I’m……………… years old. I’m in Class…………….. at Bai Chay Primary school. There are………….people in my family. They are ............................................................................................................................ .

My father is……………… years old. My mother is…………… years old. And my brother is………….. years old. I like…………………………………………… At break time, I ………………………………………………………………………………….. .

Đáp án

Read and complete.There is ONE example for you.

1 - five; 2 - sixty; 3 - years; 4 - young;

Read the passage again and put a tick ( V ) True (T) or False (F).

1 - T; 2 - T; 3 - T

Put the words in order. There is ONE example for you.

1 - There are four people in my family.

2 - My grandfather is seventy years old.

3 - How old is your mother?

4 - Tony's brother is fifteen years old.

5 - Her father is Mr. Long.

6 - Is this your grandmother?

7 - This is my family.

8 - Who is that man?

9 - He is my grandfather/

10 - My mother is nice.

Look and write. There is one example.

1 - badminton; 2 - skating; 3 - basketball;

4 - skipping; 5 - football; 6 - brother;

7 - eighteen; 8 - mother; 9 - twelve; 10 - grandfather

Write about you

Hi! My name is…………My Le……….. I’m………nine……… years old. I’m in Class………4A1…….. at Bai Chay Primary school. There are……4…….people in my family. They are .my parents; my older brother and me.............................

My father is………41……… years old. My mother is……39……… years old. And my brother is………15….. years old. I like……………………playing badminton……………………… At break time, I …………often play badminton with my friend……………………………

Trên đây là Bài tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch lớp 3 môn tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 5.898
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm