Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 4

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 4 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 5

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out

1. A. sisterB. brotherC. grandmotherD. aunt
2. A. hedgeB. bedroomC. bathroomD. kitchen
3. A. chairB. bedroomC. posterD. bed
4. A. coatB. ballC. pictureD. near
5. A. behindB. onC. wallD. above

II. Look at pictures and write the missing letters

1. This is a p _ _Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh
2. This is my ru _ _ _ _Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh
3. What’s that? -It’s a pen_ _ _Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh
4. These are my ru_ _ _ _Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh
5. My cla_ _ _ _ _ _ is bigÔn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh

III. Choose the correct answer:

1. _______ old are you?

A. What

B. How

C. When

2. Is your book big? “ ________”

A. Yes, it is

B. Yes, is

C. No, it is

3. They ____ a ship and a doll

A. has

B. are

C. have

4. How _____ books do you have?

A. old

B. many

C. about

5. _____ is a TV in the living room

A. There

B. The

C. This

IV. Match

1. Where are her dolls?A. There are four bedrooms
2. What color are your roses?B. They are over there, on the chair
3. How many bedrooms are there in your house?C. No, she hasn’t
4. Has she got a robot?D. It’s sunny
5. What’s the weather like today?E. It’s violet

V. Reorder the words to make correct sentence

1. have/ Do/ doll?/ you/ a

____________________________

2. she/ a/ Does/ ship?/ have

____________________________

3. are/ cats/ front/ in/ the/ dogs./ The/ of

____________________________

4. color/ your/ is/ sharpener?/ pencil/ What

____________________________

5. is/ She/ niece./ my

____________________________

-The end-

Đáp án ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh

I. Choose odd one out:

1. B

2. A

3. B

4. A

5. C

II. Look at pictures and write the missing letters

1. This is a pEN

2. This is my ruBBER

3. What’s that? -It’s a penCIL

4. These are my ruLERS

5. My claSSROOM is big

III. Choose the correct answer:

1. B

2. A

3. C

4. B

5. A

IV. Match

1. B

2. E

3. A

4. C

5. D

V. Reorder the words to make correct sentence

1. Do you have a doll?

2. Does she have a ship?

3. The cats are in front of dogs

4. What color is your pencil sharpener?

5. She is my niece.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 1, Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 3.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 731
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm