Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 27/04

Đề luyện tập môn tiếng Anh lớp 3 ngày 27/04 có đáp án

Đề ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 môn Anh 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi môn tiếng Anh lớp 3 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 3 mới có đáp án được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh lớp 3 khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Fill the blanks.

kitchen; many; cupboards; sofa; six; five

This is my house. It has (0) five rooms. There are two bedrooms, a living room, a bathroom, and a kitchen. The (1) ___________ is large. There are (2)___________ things. There are (3) ___________ chairs and a table. There are two (4) ___________. We often have good meals here. I love it so much.

Task 2. Circle the odd-one-out.

1. A. bookB. penC. thingsD. pencil
2. A. whatB. whereC. howD. many
3. A. sofaB. fansC. living roomD. table
4. A. bedB. underC. onD. in
5. A. kitchenB. houseC. bathroomD. bedroom

Task 3. Circle A, B, C or D to finish the sentences.

1. Is there a book ____________ the table?

A. on

B. from

C. at

D. to

2. There are four chairs __________ the table.

A. in

B. on

C. near to

D. near

3. There are two ___________ in the living room.

A. map

B. sofas

C. cupboard

D. wardrobe

4. Are ________ any things in your bedroom?

A. here

B. these

C. there

D. those

5. _______ there a poster in the classroom?

A. Is

B. Am

C. Are

D. have

Task 4. Put the words in order.

1. a/ there/ map/ the/ in/ is/ living room/ ./

...............................................................................

2. bedroom/ under/ balls/ two/ chair/ in/ there/ the/ the/ are/ . /

...............................................................................

3. on/ there/ wall/ the/ are/ any/ in/ maps/ living room/ the/ ?/

...............................................................................

ĐÁP ÁN

Task 1. Fill the blanks.

1 - kitchen; 2 - many; 3 - six; 4 - cupboards;

Task 2. Circle the odd-one-out.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - A; 5 - B;

Task 3. Circle A, B, C or D to finish the sentences.

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

Task 4. Put the words in order.

1 - There is a map in the living room.

2 - There are two balls under the chair in the bedroom.

3 - Are there any maps on the wall in the living room?

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 27-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 746
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm