Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 15

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 15 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 15

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Rearrange the following words according to correct theme

Living roommotherbedroombathroomsister
kitchenbrotherfatherauntgarden

FamilyHouse

Exercise 2: Read and write

1. One + four = ________

2. Forty five : nine = ______

3. Ninety six - nineteen = _____

4. Twelve x seven = ______

5. Thirteen + seven = ______

Exercise 3: Choose the odd one out

1. A. friendB. classroomC. school yardD. library
2. A. howB. whatC. whenD. hello
3. A. hisB. theyC. herD. my
4. A. windyB. sunnyC. cloudD. rainy
5. A. dollB. robotC. ballD. book

Exercise 4: Read the story and write the answer

Jane and Yoko are penfriends. They began writing to each other one year ago. Jane lives in America and Yoko is Japanese. Every month, they sen a letter to each other. Yoko’s newest letter came in last week. In the letter, she told Jane about the Cherry Blossom Festival in her country. It takes place every year when the cherry trees are in bloom. This year, Yoko’s family also went to the park to see those beautiful flower. She wore a very pretty orange kimono. Her mother prepared lunch boxes for the whole family to enjoy. It was like a picnic. Yoko’s family spent a great time together. They chatted and sang happily. After reading the letter, Jane really wants to join the Cherry Blossom Festival as well.

1. Jane and Yoko are _________.

2. Yoko ________ Jane a letter last week

3. What did Yoko wear?

_____________________

4. When does the Cherry Blossom Festival take place?

_____________________

Exercise 5: Choose the best answer

1. “Where do you go fishing?” - “________________”

A. At a lake near our house

B. We catch a lot of fish

C. My house is far from the lake

2. May I come ____?

A. on

B. up

C. in

3. How many _____ are there?

A. books

B. book

C. 2 books

4. _____ up, please

A. Sit

B. Stand

C. Speak

5. How ____ are you?

A. old

B. many

C. fine

Exercise 6: Reorder the words to have correct answer

1. are/ two/ books/ There/ my/ in/ room.

_________________________

2. cars/ Do/ you/ any/ have?

_________________________

3. your/ Is/ bed/ small?

_________________________

4. water/ drink/ I/ May/ please?

_________________________

5. too/ Linda/ friend,/ my/ is

_________________________

-The end-

Đáp án ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 14

Exercise 1: Rearrange the following words according to correct theme

FamilyHouse
motherliving room
brotherkitchen
fatherbedroom
auntbathroom
sistergarden

Exercise 2: Read and write

1. Five

2. Five

3. Seventy seven

4. Eighty four

5. Twenty

Exercise 3: Choose the odd one out

1. A

2. D

3. B

4. C

5. D

Exercise 4: Read the story and write the answer

1. Penfriends

2. Wrote

3. Yoko wore a very pretty orange kimono

4. The Cherry Blossom Festival takes place every year when the cherry trees are in bloom

Exercise 5: Choose the best answer

1. A

2. C

3. A

4. B

5. A

Exercise 6: Reorder the words to have correct answer

1. There are two books in my room

2. Do you have any cars?

3. Is your bed small?

4. May I drink water, please?

5. Linda is my friend, too

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 15. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 14, Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 13 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 791
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm