Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 5

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 5 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 6

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out

1. A. uncle B. family C. aunt D. father
2. A. color B. brown C. yellow D. white
3. A. kitchen B. living room C. bathroom D. pond
4. A. basketball B. play C. chess D. skating
5. A. doll B. truck C. toy D. car

II. Choose the correct answer:

1. Is ____ your father? - Yes, it is

A. there

B. those

C. these

D. this

2. _________? -It’s an eraser

A. What’s your name?

B. Who is that?

C. What’s that?

D. Where is that?

3. How do you spell your name? - _________

A. My name is Linh

B. I’m Linh

C. What is this

D. L-I-N-H

4. I’m fine. How about you?

A. I’m fine, too

B. I don’t know

C. Yes, it is

D. Thanks

5. Cat can _____ mouse

A. make

B. love

C. do

D. catch

6. ________? - He was born in 1976

A. How old are you?

B. When was he born?

C. What is your name?

D. Who is that?

7. Where is your school? - ________

A. My school is Nguyen Hue primary school

B. In Hanoi

C. No, I don’t know

D. I go to school from Monday to Friday

8. My book is _____ table

A. on the

B. in the

C. at the

D. between the

9. ________ toys do you have? - I have ten

A. How many

B. How much

C. How often

D. How about

III. Reorder the words to make the correct sentences:

1. John/ are/ and/ friends/ Jimmy/ your/ ?

_________________________________

2. take/ I/ seat,/ a/ please/ may/?

_________________________________

3. the/ Is/ room/ new/ computer/ ?

_________________________________

IV. Look at the picture and complete the word

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh 1. g_ _ _ _m_ _ _ _ _
Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh 2. p_ _e _ _ _
Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh 3. ne_ _ _ _

V. Underline the mistake in each sentence then write the correct one

1. How many chair are there in the dinning room?

___________________________________

 

2. Do you have a cars?

___________________________________

3. Where is the fans?

___________________________________

4. Is the living room small? - No, it is small

___________________________________

5. How old is your uncle? - She is 60 years old

___________________________________

-The end-

Đáp án ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh

I. Choose odd one out:

1. B

2. A

3. D

4. B

5. C

II. Choose the correct answer:

1. D

2. C

3. D

4. A

5. D

6. B

7. B

8. A

9. A

III. Reorder the words to make the correct sentences:

1. Are John and Jimmy your friends?

2. May I take a seat, please?

3. Is the new computer room?

IV. Look at the picture and complete the word

1. grandmother

2. parents

3. nephew

V. Underline the mistake in each sentence then write the correct one

1. How many chairs are there in the dinning room?

2. Do you have a car?

3. Where are the fans?

4. Is the living room big? - No, it is small

5. How old is your uncle? - He is 60 years old

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 2, Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 3.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 813
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm