Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 7

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 7 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 8

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 7

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. sisterB. brotherC. grandmotherD. mother
2. A. hedgeB. bedroomC. bathroomD. kitchen
3. A. blueB. brownC. greenD. book
4. A. sitB. standC. askD. this
5. A. twoB. fourC. nineD. white

Exercise 2: Choose the correct answer

1. The bookcase is ________

A. eight

B. blue

C. color

D. not

2. What color _____ they?

A. are

B. is

C. do

D. aren’t

3. ___________? I have two books

A. What color is it?

B. Whose book is it?

C. How many books do you have?

D. Are these your books?

4. _____________? - His name is Peter

A. What’s his name?

B. How is he?

C. Whats his name?

D. How do you spell his name?

5. Are they your friends? - _________

A. Yes, they do

B. No, they don’t

C. They are your friend?

D. Yes, they are

Exercise 3: Complete the following sentences:

1. What time/ you get/ morning?

2. There/ big lake/ that/ city

3. How/ doors/ windows/ your/ class?

4. my / This / school / is.

5. please / go / out / May / I ?

Exercise 4: Circle the underlined word or phrase that needs correcting

1. Where are (A) your book (B)? - It’s in (C) my schoolbag.

2. Look! Phong and (A) James are playing (B) chess in a (C) living room.

3. What is (A) the weather likes (B)? - It’s sunny (C).

Exercise 5: Read and complete the text with the words in the box:

experiencefish tanksingEnglandpets

My name is Julia. I am from _________. This is my room. There are some toys and some ______. This is my doll. It’s beautiful and quite _______. Those are my planes. I have two planes. I have four goldfish and two birds. The goldfish are in the ______. The birds are in the cage. They can _____ very well.

Exercise 6: Write the questions for underlined parts

1. I like cars and ships

___________________

2. My family picture is on the wall

___________________

3. There are five books in my school bag

___________________

-The end-

Đáp án ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. A

3. D

4. D

5. D

Exercise 2: Choose the correct answer

1. B

2. A

3. C

4. A

5. D

Exercise 3: Complete the following sentences:

1. What time do you get up in the morning

2. There is a big lake in that city

3. How many doors and windows are there in your class?

4. This is my school

5. May I go out, please?

Exercise 4: Circle the underlined word or phrase that needs correcting

1. A

2. C

3. B

Exercise 5: Read and complete the text with the words in the box:

1. England

2. Pets

3. Expensive

4. Fish tank

5. Sing

Exercise 6: Write the questions for underlined parts

1. What toy do you like?

2. Where is your family picture?

3. How many books are there in your school bag?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 7. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 5, Đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề số 6 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 884
Sắp xếp theo

    Bài tập ở nhà lớp 3

    Xem thêm