Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch Corona

Bài tập ở nhà trong thời gian nghỉ Corona môn tiếng Anh 3

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona có đáp án dưới đây nằm trong bộ tài liệu Bài tập tiếng Anh lớp 3 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 của bộ Giáo dục & đào tạo giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.

* Xem thêm Phiếu bài tập tiếng Anh ở nhà lớp 3 mới được cập nhật được trên VnDoc.com khác:

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 05/03

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/03

- Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

- Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 24/02 - 29/02)

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.

1. Hello, My ………. is Linda.

a. name

b. is

c. I am

2. What is ………name?

a. name

b. my

c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It’s a pen.

b. It’s a pencil.

c. It’s a rubber.

4. How do you ……. your name?

a. what

b. is

c. spell

5. ……… this a library? – Yes, it is.

a. Is

b. who

c. What

6.What is this?

a. It’s an book.

b. It’s a computer.

c. It’s an ruler.

7. Is this a school bag?

a. No.

b. Yes, it is.

c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school

b. Primary Queen

c. school Queen

II. Select and circle A, B or C:

1. What are they doing? – They are _____ with paper boat.

A. doing

B. making

C. playing

2. Has she got any pet? – No, she_____.

A. has

B. hasn’t

C. haven’t

3. How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

A. chair

B. chairs

C. x

4. What’s Mai doing? – She ______.

A. play cycling

B. cycling

C. cycles

5. How old is your_______? – He’s thirty-four.

A. sister

B. mother

C. father

6. What is the---------- today?

A. activity

B. colour

C. weather

7. --------- many cats do you have?

A. Why

B. How

C. What

8. What _____ are your dogs? – They are black and white.

A. colour

B. yellow

C. sunny

III. Write the word.

1. shif

2. ywidn

3. labl

4. aetks

5. wiisnmg

Đáp án

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.

1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - c; 5 - a; 6 - b; 7 - b; 8 - a

II. Select and circle A, B or C:

1 - C; 2 - B; 3 - B; 4 - C; 5 - C; 6 - C; 7 - B; 8 - A

III. Write the word.

1 - fish; 2 - windy; 3 - ball; 4 - skate; 5 - swimming

Trên đây là Bài ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ Corona. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
25 6.117
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm