Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 6

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 6 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 7

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. fatherB. friendC. grandmother
2. A. areB. classC. is
3. A. truckB. dollC. pen
4. A. pondB. duckC. bird
5. A. myB. catC. your

Exercise 2: Choose the correct answer:

1. This is Mai and this is Nam. _______ are my friends

A. He

B. She

C. They

2. Tony ______lots of new school things

A. have

B. has

C. had

3. That is not ______ school bag

A. me

B. myself

C. my

4. _____ are ten pencils and a pencil case on the table

A. There

B. Theres

C. Theze

5. Is that your pencil sharpener? - No, it _________

A. isn’t

B. isnt

C. isn’t not

Exercise 3: Match

1. Is that your notebook?A. No, it isn’t
2. What is that?B. Yes, they are
3. What color is it?C. They are white and red
4. What color are they?D. It’s my pen
5. Are these your pencil sharpeners?E. It is brown

1 -         2-           3 -               4 -               5 -

Exercise 4: Read the text and decide T (true) or F (false)

This is our classroom. There are many desks in the classroom. That is John’s desk. There are many things on the desk. John’s school is blue and big. His notebooks are green and black. His rubbers are small and pink. Oh, look! My rulers are on his desk. They are brown and so small. And here is Rose’s desk. Her desk is yellow. There is a white pencil case on the desk. She loves it.

T/F
1. There is one desk in the classroom
2. John’s desk is yellow
3. John’s rubbers are small
4. The rulers are not big
5. Rose doesn’t like the pencil case

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences:

1. chess/ and Linda/ Mai/ well./ play/ very/

__________________________________

2. cat/ Let’s/ mouse/ game/ now./ play/ and/

__________________________________

3. What/ like/ he/ does?

__________________________________

4. pencil/ Her/ big/ is/ beautiful./ and

__________________________________

5. those/ Anna’s/ Are/ books?

__________________________________

-The end-

Đáp án ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. B

3. C

4. A

5. B

Exercise 2: Choose the correct answer:

1. C

2. B

3. C

4. A

5. A

Exercise 3: Match

1. A

2. D

3. E

4. C

5. B

Exercise 4: Read the text and decide T (true) or F (false)

1. F

2. F

3. T

4. T

5. F

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences:

1. Mai and Linda play chess very well.

2. Let’s play cat and mouse game now.

3. What does he like?

4. Her pencil case is big and beautiful

5. Are those Anna’s books?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 6. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 5, Đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề số 4 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 862
Sắp xếp theo

    Bài tập ở nhà lớp 3

    Xem thêm