Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán nghỉ dịch Covid - 19 số 4

Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 là tài liệu dành cho các em ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ do dịch Corona giúp cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 3 của tất cả các dạng Toán đã học.

1. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 1

Bài 1. Tính:

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 số 25

Bài 2. Lâm mua 9 cây bút mực hết 72.000 đồng và 4 quyển vở hết 36.000 đồng. Hỏi mỗi cây bút mực giá bao nhiêu tiền? Mỗi quyển vở giá bao nhiêu tiền?

Tóm tắt: Bài giải:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Bài 3. Thùng lớn đựng 36 lít xăng, thùng nhỏ đựng bằng 9 lít xăng. Hỏi thùng nhỏ đựng bằng một phần mấy thùng lớn?

Tóm tắt:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Bài giải:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Bài 4. Minh có một quyển sách dày 137 trang. Mỗi ngày Minh chỉ đọc được 9 trang. Hỏi Minh đọc xong quyển sách đó trong mấy ngày?

Tóm tắt:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Bài giải:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Bài 5.

a. 1/9 của 72 kg là : …………. kg

b. Gấp số 9 lên 7 lần rồi thêm 9 thì được kết quả là: ………..

c. Tính nhanh: 9 x 7 + 9 x 3 = ……….

2. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 2

PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:

Câu 1. Lan 8 tuổi, mẹ 40 tuổi. Tuổi mẹ gấp tuổi Lan số lần là:

A. 32 lần

B. 5 lần

C. 48 lần

D. 7 lần

Câu 2. Quãng đường AB dài 35m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB. Quãng đường BC dài:

A. 4 m

B. 9 m

C. 140 m

D. 14m

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1000g = ......kg

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 9m 5cm = .......cm

A. 95

B. 950

C. 905

D. 509

Câu 5. Biết 64 : x = 8. Vậy:

A. x = 8

B. x = 6

C. x = 7

D. x= 5

Câu 6. Hình bên có mấy góc vuông?

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 số 26

A. 2 góc vuông

B. 3 góc vuông

C. 4 góc

PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

347 + 208 940 - 265 205 x 3 911 : 7

......................... ............................ ............................... ..........................

......................... ............................ ............................... ..........................

......................... ............................ ............................... ..........................

......................... ............................ ............................... ..........................

Bài 2. Tính giá trị biểu thức

a/ 18+105: 3 = ............................ b/ 160 - ( 35 x 4) = .............................

= ............................                                                 = ..........................

Bài 3. Cắt 1/4 sợi dây thì được 5m dây. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu mét?

...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 2017 + 2195

b. 309 – 215

c. 305 x 2

d. 537 : 3

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. 485 – 342 : 2

b. 257 + 113 x 6

c. 742 – 376 + 128

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 3: Bình cao 132cm. Bình cao hơn Huy 7cm. Hỏi tổng chiều cao của 2 bạn là bao nhiêu?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4: Một cửa hàng gạo có 6 bao gạo, mỗi bao nặng 75kg. Cửa hàng đã bán hết 219kg. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 5: Viết tất cả các số có 4 chữ số mà tổng các chữ số là 3.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

4. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a. 1624 + 3157

b. 517 – 333

c. 214 x 3

d. 533 : 5

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 2: Tìm x:

a. X x 8 = 240 x 3

b. X : 7 = 300 – 198

c. X – 271 = 729: 9

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 3: Nhà Hoa bẻ được 351 bắp ngô; nhà Hoa bẻ được nhiều hơn nhà Huệ là 27 bắp ngô. Hỏi nhà Huệ bẻ được bao nhiêu bắp ngô?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4: Trong làn có 15 quả cam, số quýt gấp 3 lần số cam. Hỏi số quýt nhiều hơn số cam bao nhiêu quả?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 5

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 2124 + 4357

b. 751 – 437

c. 124 x 4

d. 565: 7

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a. 103 x 5 – 243

b. 291 + 117 x 7

c. 210 - 927 : 9

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 3: Cô Hồng có 358 quả trứng gà. Cô đã bán đi \frac{1}{6} số trứng đó. Hỏi cô còn bao nhiêu quả trứng gà?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4: Tủ sách thư viện của lớp 3A1 có 6 giá. Mỗi giá có 36 quyển. Các bạn đã mượn 28 quyển. Hỏi trên tủ sách còn bao nhiêu quyển?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 5:

a. Viết số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 17.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

b. Viết số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 10.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

c. Tìm hiệu của 2 số trên.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

6. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 6

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 1226 + 2365

b. 521 – 430

c. 218 x 3

d. 605 : 4

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 2: Điền dấu <; >; =

1kg….913g; 30dm….3000mm; 1/4 giờ….25 phút; 12hm…..10km

Bài 3: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 132m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi sân vận động.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi là 128cm. Chiều rộng miếng bìa là 24 cm. Tính chiều dài miếng bìa đó.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 5:

a. Một số khi nhân với 6 rồi cộng với 157 thì được 769. Tìm số đó.

b. Tìm một số khi chia cho 8 rồi cộng với 210 thì được 315.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

7. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 7

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a. 1251 + 3264

b. 824 – 531

c. 118 x 6

d. 856 : 4

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. 758 - 277 + 2215 ;

b. 871 – 106 x 3 ;

c. 3291 + ( 633 – 180)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a. 4km 32m=……m;

b. 1m 42cm = …..cm;

c. 4 giờ 12 phút = …. phút

Bài 4: Bình có một sợi dây thép dài 24cm uốn thành một hình vuông. Hỏi cạnh hình vuông dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 5: Tuổi con hiện nay là 5 tuổi và bằng \frac{1}{7} tuổi mẹ. Hỏi 3 năm nữa mẹ bao nhiêu tuổi?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

8. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 8

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 525 đọc là:

A. Năm trăm hai lăm

B. Lăm trăm hai mươi năm

C. Lăm hai mươi lăm

D. Năm trăm hai mươi lăm

Câu 2. Trong phép chia có dư, số dư lớn nhất là 8, số chia là số nào?

A. 9

B. 10

C. 7

D. 1

Câu 3. Giá trị của biểu thức 216 + 30 : 5 là bao nhiêu?

A. 246

B. 211

C. 221

D. 222

Câu 4. 9hm = …….. m Số điền vào chỗ chấm là:

A. 90

B. 900

C. 9000

D. 900

Câu 5. Một cái sân hình vuông có cạnh là 8m. Hỏi chu vi cái sân đó là bao nhiêu mét?

A. 64 m

B. 32 m

C. 16 m

D . 24 m

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu góc không vuông?

Bài tập Toán lớp 3

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính

a. 394 + 152

b. 812 – 400

c. 205 x 2

d. 809 : 7

Câu 2. (1,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) 6m 4cm = … cm

b) 1 giờ 12 phút = … phút

c) 6 dam 4 m = … m

d) 4kg 235 g = … g

Câu 3. (2 điểm) Túi thứ nhất chứa 63kg gạo. Số gạo ở túi thứ hai gấp 3 lần ở túi thứ nhất. Hỏi cả hai túi chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 4. (2 điểm) Tìm x:

a. 231 - x = 105

b. x – 86 = 97

Đáp án đề 8

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

A

D

D

B

C

Phần 2: Tự luận:

Câu 1, 2: Tự làm. Mỗi bài 1,5 điểm

Câu 3. (2 điểm)

Túi thứ hai chứa số ki-lô-gam gạo là:

63 × 3 = 189 (kg)

Cả hai túi chứa số ki-lô-gam gạo là:

63 + 189 = 252 (kg)

Đáp số: 252 kg

Câu 4. (2 điểm) Tìm x:

a. 231 - x = 105

x = 231 – 105

x = 126

b. x – 86 = 97

x = 97 + 86

x = 183

Các bài tập ở nhà khác

Trong thời gian nghỉ học phòng virus corona, các em phải tự học tại nhà như thế nào cho có hiệu quả nhất? Các em cần lên kế hoạch hài hòa giữa bài vở được giao và bài vở tự học thêm. Các bậc phụ huynh có thể tải miễn phí các đề trên về cho các em tự làm để các em tự ý thức được việc học của bản thân. Bên cạnh việc học thì việc phòng chống dịch bệnh do vi rút corona gây ra rất quan trọng, các em cần tự trang bị những kiến thức, kỹ năng về phòng chống dịch bệnh nhé!

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán nghỉ dịch Covid - 19 số 4. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán 3 hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1.104 143.941
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Chân Trời, Kết Nối, Cánh Diều

    Xem thêm