Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 11

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 11 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 11

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. sleepB. cookC. truckD. read
2. A. kiteB. blueC. planeD. doll
3. A. goldfishB. sofaC. cupboardD. table
4. A. betweenB. onC. inD. sing
5. A. parrotB. carC. snakeD. cat

Exercise 2: Write the answer for the questions

1. Do you have any fish?

Yes, ________________

2. Does Nam have any trucks?

No, ________________

3. Do Mary and Linda have any comic books?

Yes, ________________

4. Do Peter and Anna have any cats?

No, _________________

5. Does Mai have any dolls?

Yes, ________________

Exercise 3: Look at the picture and complete the word

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh1. L _ _ _ _ _ R_ _ M
Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh2. P _ N_ _
Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh3. _ A_ _ _
Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh4. V _ _ _ _ _ E
Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh5. _ I _ D _ _

Exercise 4: Circle the mistake in each sentence

1. How much (A) cats are there (B) in your house? - There is only (C) one cat

2. Look! Phong and (A) James are playing (B) chess in a (C) living room

3. Phong and (A) Mary is (B) in the library (C)

Exercise 5: Choose the correct answer

1. What time do you do _____ homework?

A. you

B. your

C. yourself

2. We _____ at the zoo

A. is

B. am

C. are

3. My book is _____ table

A. on the

B. in the

C. at the

4. It _____ a baby elephant

A. are

B. do

C. is

5. My sister and I ______ chess

A. play

B. plays

C. playing

Exercise 6: Reorder the words to have correct sentences

1. are/ Where/ friends?/ your

______________________________

2. the/ your/ weather/ What/ country?/ is/ like/ in

______________________________

3. is/ the/ on/ there/ wall?/ What

______________________________

4. are/ in/ there/ the/ windows/ many/ room?/ How

______________________________

5. I/ two/ parrots/ have

______________________________

-The end-

Đáp án ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. B

3. A

4. D

5. B

Exercise 2: Write the answer for the questions

1. Yes, I do

2. No, he doesn’t

3. Yes, they do

4. No, they don’t

5. Yes, she does

Exercise 3: Look at the picture and complete the word

1. LIVING ROOM

2. PANDA

3. RAINY

4. VILLAGE

5. WINDOW

Exercise 4: Circle the mistake in each sentence

1. A

2. C

3. B

Exercise 5: Choose the correct answer

1. B

2. C

3. A

4. C

5. A

Exercise 6: Reorder the words to have correct sentences

1. Where are your friends?

2. What is the weather like in your country?

3. What is there on the wall?

4. How many windows are there in your room?

5. I have two parrots

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 11. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh, Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 9 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 878
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm