Ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề 16

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 16 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề 16

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: What’s this?

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn AnhÔn hè lớp 3 lên lớp 4 môn AnhÔn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh
1. It’s _________2. It’s _________3. It’s _________
Ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn AnhÔn hè lớp 3 lên lớp 4 môn AnhÔn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh
4. It’s _________5. It’s _________6. It’s _________

Exercise 2: Put the following words into the correct categories

zero

rubber

school bag

three

yellow

book

ten

pencil case

five

white

blue

black

School thingsColorNumber

Exercise 3: Choose the best answer

1. What ____ is your bag? - It’s red

A. color

B. colors

C. colour

D. B & C

2. One book is _____ Linda

A. on

B. in

C. down

D. for

3. I often go to the _____ to buy some food

A. Gym

B. Library

C. Computer room

D. Supermarket

4. ____ grade are you in, Alex? - I am in grade 5.

A. Where

B. How

C. Which

D. When

5. We ____ dinner at home

A. Have

B. Has

C. Had

D. Haves

6. _____! This is my school bag

A. Looks

B. Looking

C. Look

D. Looked

7. _____ do you spell your name?

A. What

B. How

C. Who

D. When

Exercise 4: Correct the mistakes

1. What does you like doing at break time?

______________________________

2. What are those? - It are pens

______________________________

3. What colours is your dress?

______________________________

Exercise 5: Read the text and choose the best answer

Peter and Anna are (1) ______ Melbourne. (2) ______ mum is Mrs. Bell. They have got a dog. Its (3) _____ is Chit. They go to Park Street School. Their teacher (4) _____ Mr. Blair and Ms. Milly. Peter is twelve. His friend’s name is Tom. Anna is ten. (5) ____ friend is Elsa.

1. A. to

B. on

C. from

D. under

2. A. They

B. Their

C. Them

D. Her

3. A. names

B. name

C. named

D. naming

4. A. is

B. isn’t

C. are

D. be

5. A. Her

B. She

C. His

D. He

Exercise 6: Reorder the words to have correct sentences

1. Does/ Jesssica/ play/ hide/ seek/ and/?/

________________________________

2. drink/ father/ My/ likes/ tea/ to/./

________________________________

3. is/ there/ a/ small/ house/ the/ in/ kitchen/./

________________________________

4. Amanda/ dressed/ and/ goes/ gets/ school/ to/ early/./

________________________________

-The end-

Đáp án ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề 16

Exercise 1: What’s this?

1. It’s a pencil sharpener

2. It’s a ruler

3. It’s a chair

4. It’s a bookshelf

5. It’s a pen

6. It’s a picture

Exercise 2: Put the following words into the correct categories

School things

Color

Number

school bag

yellow

zero

pencil case

white

five

book

blue

ten

rubber

back

three

Exercise 3: Choose the best answer

1. D

2. D

3. D

4. C

5. A

6. C

7. B

Exercise 4: Correct the mistakes

1. does => do

2. It => They

3. colours => colour

Exercise 5: Read the text and choose the best answer

1. C

2. B

3. B

4. C

5. A

Exercise 6: Reorder the words to have correct sentences

1. Does Jessica play hide and seek?

2. My father likes to drink tea.

3. There is a small kitchen in the house

4. Amanda gets dressed and goes to school early.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 16. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 14, Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 15 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.110
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm