10 đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
10 đề ôn tập lớp 3 lên lớp 4 môn Anh
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề số 1
Exercise 1: Choose the odd one out
1. A. father
B. friend
C. grandmother
2. A. are
B. class
C. is
3. A. truck
B. doll
C. pen
4. A. pond
B. duck
C. bird
5. A. my
B. cat
C. your
Exercise 2: Choose the correct answer:
1. This is Mai and this is Nam. _______ are my friends
A. He
B. She
C. They
2. Tony ______lots of new school things
A. have
B. has
C. had
3. That is not ______ school bag
A. me
B. myself
C. my
4. _____ are ten pencils and a pencil case on the table
A. There
B. Theres
C. Theze
5. Is that your pencil sharpener? - No, it _________
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. isn’t
B. isnt
C. isn’t not
Exercise 3: Match
1. Is that your notebook?
A. No, it isn’t
2. What is that?
B. Yes, they are
3. What color is it?
C. They are white and red
4. What color are they?
D. It’s my pen
5. Are these your pencil sharpeners?
E. It is brown
1 - 2- 3 - 4 - 5 -
Exercise 4: Read the text and decide T (true) or F (false)
This is our classroom. There are many desks in the classroom. That is John’s desk. There
are many things on the desk. John’s school is blue and big. His notebooks are green and
black. His rubbers are small and pink. Oh, look! My rulers are on his desk. They are
brown and so small. And here is Rose’s desk. Her desk is yellow. There is a white pencil
case on the desk. She loves it.
T/F
1. There is one desk in the classroom
2. John’s desk is yellow
3. John’s rubbers are small
4. The rulers are not big
5. Rose doesn’t like the pencil case
Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences:
1. chess/ and Linda/ Mai/ well./ play/ very/
__________________________________
2. cat/ Let’s/ mouse/ game/ now./ play/ and/
__________________________________
3. What/ like/ he/ does?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
__________________________________
4. pencil/ Her/ big/ is/ beautiful./ and
__________________________________
5. those/ Anna’s/ Are/ books?
__________________________________
-The end-
Đề 2
Exercise 1: Look at the picture and complete the word
1. grand_________________
2. fa_________________
3. mo_________________

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

10 đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 ôn tập hè tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu 10 đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 13, Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 14 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 771
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm