Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 14

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 14 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 15

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 14

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. carB. truckC. planeD. apple
2. A. pencilB. deskC. roadD. board
3. A. amB. openC. amD. is
4. A. living roomB. kitchenC. yardD. bathroom
5. A. rubberB. teacherC. friendD. classmate

Exercise 2: Write one word in each blank

1. This ______ my school bag

2. Those _______ my pens

3. What ______ is your book? Blue

4. Is this your ruler? ______, it is

5. Is that your notebook? ______, it isn’t

Exercise 3: Circle and write

1. At break time, I ______ (play/plays) chess with my friend, Peter

2. Susan ______ (play/ plays) hide-and-seek in the playground

3. My dog _____ (play/ plays) with a ball in the garden

Exercise 4: Read and write

largelikearelikesskating

Hi. My name is Huong. This is a picture of our gym. It is (1) _________ and bright. Those (2) ________ our classmates. We play different sports in the gym. Trung and Minh like basketball. Hoa and Lan (3) ___________table tennis. Thanh (4) ______ skipping. I do not like skipping. I like (5) ________. My classmates and I are happy at break time in the gym.

Exercise 5: Read text again and answer the question

1. Is the gym big and bright?

___________________________

2. What do Trung and Mink like?

___________________________

3. What does Thanh like?

___________________________

4. Does Huong like skipping?

___________________________

5. What does she like?

___________________________

Exercise 6: Reorder the words to have correct answer

1. Peter/ very/ and Linda/ well/ chess/ play/

______________________________

2. you/ Do/ skipping?/ like/

______________________________

3. are/ my/ not/ These/ notebooks

______________________________

4. ask/ May/ Ms. Linh?/ I/ question./a/

______________________________

5. make/ Don’t/ noise!/

______________________________

-The end-

Đáp án ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 14

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. C

3. B

4. C

5. A

Exercise 2: Write one word in each blank

1. Is

2. Are

3. Color

4. Yes

5. No

Exercise 3: Circle and write

1. Play

2. Plays

3. Plays

Exercise 4: Read and write

1. Large

2. Are

3. Like

4. Likes

5. Skating

Exercise 5: Read text again and answer the question

1. Yes, it is

2. Trung and Minh like basketball

3. Thanh likes skipping

4. No, she doesn’t

5. She likes skating

Exercise 6: Reorder the words to have correct answer

1. Peter and Linda play chess very well

2. Do you like skipping?

3. These are not my notebooks

4. May I ask a question Ms.Linh?

5. Don’t make noise!

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 14. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 12, Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 13 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm