Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

Bài tập tiếng Anh cho học sinh lớp 3 có đáp án

Đề ôn tập Tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 3 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 3 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 3 mới giữa kì 2 giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

* Xem thêm Phiếu bài tập tiếng Anh ở nhà lớp 3 mới được cập nhật được trên VnDoc.com khác:

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 05/03

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/03

I. Odd one out.

1. A. sheB. heC. jump
2. A. bedroomB. sisterC. brother
3. A. groundB. runC. swim
4. A. dollB. gardenC. teddy bear
5. A. cleaningB. climbingC. children

II. Complete the sentences.

seventy – coat – grandfather – cupboards - wardrobe

1. Who’s that man?

- He’s my _________________________.

2. That’s my grandmother.

- How old is she?

- She’s ____________________________.

3. Is there a _________________?

- No, there isn’t.

4. Where is my _________________, Mum?

- I don’t know, dear. Look in your schoolbag.

5. How many _____________ are there?

- There are two.

III. Choose the correct words or phrases to complete the sentences.

1. ................. two apples on the table.

A. There is

B. There are

2. ................. is your father? – He’s 45.

A. How old

B. How

3. Peter .......... a puzzle.

A. has

B. have

4. This is my new friend. His name ........ David.

A. am

B. is

5. The picture is ........ the wall.

A. on

B. in

6. Nice to ....... you.

A. meet

B. say

IV. Put the words in the right order.

1. this/ ?/ Who/ is/ - my/ ./ This/ sister / is/

__________________________________________________

2. is/ ./ This/ house/ my/ - is/./ dining/ a/ room/ There/

__________________________________________________

3. the/ ?/ is/ Where/ poster/ - on/ ./ It’s/ wall/ the/

__________________________________________________

4. many/ ?/ there/ fans/ How/ are/ - six/./ There/ are/

__________________________________________________

5. a/ ?/ have/ Do/ car / you/ - I / ,/ No/ ./ don’t/

__________________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Odd one out.

1. C2. A3. A4. B5. C

II. Complete the sentences.

1. grandfather2. seventy3. wardrobe4. coat5. cupboards

III. Choose the correct words or phrases to complete the sentences.

1. B2. A3. A4. B5. A6. A

IV. Put the words in the right order.

1. Who is this? – This is my sister.

2. This is my house. – There is a dining room.

3. Where is the poster? – It’s on the wall.

4. How many fans are there? – There are six.

5. Do you have a car? – No, I don’t.

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 trong thời gian nghỉ. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
28 8.212
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm