Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 1

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 1 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 2

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look and complete the word

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 1

1. EV_N_NG

A. E/R

B. I/I

C. E/I

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 1

2. S_HOO_

A. C/L

B. C/H

C. C/K

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 1

3. PENC_L CA_E

A. A/C

B. I/C

C. I/S

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 1

4. P_ST_R

A. O/I

B. O/E

C. O/U

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 1

5. _A_L

A. B/L

B. B/A

C. P/A

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Linh: How are you? -Linda: _____

A. You’re welcome

B. I’m fine, thanks

C. Thanks

D. Goodbye!

2. She is eight _____

A. years old

B. height

C. year time

D. year old

3. W_ _ _ is your name? - My name is Tony

A. hen

B. ere

C. hat

D. ame

4. ______? - Its name is Jack

A. What’s your name?

B. How old is it?

C. What is this?

D. What is its name?

5. _______? - He was born in 1995

A. How old are you?

B. What is your name?

C. Who is that?

D. When was he born?

6. _____ up, please

A. Sit

B. Take

C. Stand

D. Open

7. ____ I come in? - Yes, you can

A. Could

B. May

C. Don’t

D. Must

8. The city is noisy, but the country is ______________.

A. quiet

B. peace

C. silent

D. naughty

9. This is a photo of Mai’s house. To the right of ___________ house there is a well.

A. a

B. the

C. these

D. an

10. _______________? - There are twenty.

A. How many tables there are in the classroom?

B. How many table are there in the classroom?

C. How many tables is there in the classroom?

D. How many tables are there in the classroom?

Exercise 3: Choose odd one out

1. A. schoolB. libraryC. computer roomD. bye
2. A. thatB. comeC. standD. sit
3. A. libraryB. bigC. newD. large
4. A. drumB. catC. bunnyD. goldfish
5. A. dogB. parrotsC. catD. hamster

Exercise 4: Reorder the words to make correct sentence:

1. she/ a/ Does/ ship?/ have

_____________________

2. you/ old/ How/ are/?

_____________________

3. A/ has/ dog/ a/ and/ cat./ He

_____________________

Exercise 5: Fill in the blanks with the correct words:

trianglepuzzleforlittle

1. This is a square ______.

2. Are these a _____ kites?

No, they aren’t. They are square kites

3. This robot is ____ you.

4. Is this a ____ doll?

Yes, it is

Exercise 6: Read and match

1. What are you doing?A. It’s in north Vietnam
2. What’s the weather like?B. I have ten
3. Where’s Sapa?C. I’m reading a book
4. How many trucks do you have?D. It’s cloudy

Exercise 7: Read the following text and answer the following questions

The Simpsons family is in the park today. The sun is shining and the butterflies are flying. Andy Simpson is cycling. His sister is skipping. His mother is singing. His father is playing the guitar. It is beautiful Sunday.

1. What is the weather like today?

______________________________________

2. Where is the family?

______________________________________

3. What is Andy doing now?

______________________________________

4. What is his sister doing now?

______________________________________

5. What are his mother and his father doing now?

______________________________________

Exercise 8: Make questions for the following answers

1. _____________________________

Sarah is in her bedroom

2. _____________________________

My brother is skating now

3. _____________________________

She has four ships.

4. _____________________________

My father is forty years old.

5. _____________________________

The gate of my house is brown.

-The end-

Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 1

Exercise 1: Look and complete the word

1. C

2. A

3. C

4. B

5. A

Exercise 2: Choose the correct answer

1. B

2. A

3. C

4. D

5. D

6. C

7. B

8. A

9. B

10. D

Exercise 3: Choose odd one out

1. D

2. A

3. A

4. A

5. B

Exercise 4: Reorder the words to make correct sentence:

1. Does she have a ship?

2. How old are you?

3. He has a dog and a cat.

Exercise 5: Fill in the blanks with the correct words:

1. Puzzle

2. Triangle

3. For

4. Little

Exercise 6: Read and match

1. C

2. D

3. A

4. B

Exercise 7: Read the following text and answer the following questions

1. It is sunny

2. The family is in the park

3. Andy is cycling

4. His sister is skipping

5. His mother is singing. His father is playing the guitar.

Exercise 8: Make questions for the following answers

1. Where is Sarah?

2. What is your brother doing now?

3. How many ships does she have?

4. How old is your father?

5. What color is the gate of your house?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán, Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
19 4.576
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm