Bộ đề kiểm tra lớp 3 học kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao năm học 2019-2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề kiểm tra lớp 3 học 2 môn Tiếng Anh nâng cao
Năm 2019-2020
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
I. Choose the odd one out:
1. A. read B. cook C. clean D. ball
2. A. kite B. blue C. car D. plane
3. A. poster B. picture C. drawer D. run
4. A. tired B. happy C. sad D. cupboard
5. A. tables B. pictures C. chairs D. rooms
II. Look at the picture and write:
1. _________________
2. _________________
3. ___________________
4. _________________
III. Choose the best answer:
1. ………………….spell your name?
A. How are you
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
B. How do you
C. What are you
2. We have a lot of fun _____ break time
A. on
B. at
C. in
3. Is there a _____ in front of your house?
A. yard
B. yards
C. pard
4. How many _______ do you have? - I have a cat and two dogs
A. dogs
B. pets
C. birds
5. ____ is the man? - He’s my father.
A. What
B. Why
C. Who
6. My brother and I ________ a truck. What toy do you have?
A. has
B. have
C. had
IV. Complete the following the sentences:
A: Hi. My name…………. Lan. What is your………………?
B: ……………….. I’m Hoa. How …………….you?
A: I’m fine, ………………………………. Nice to ……………………you.
B: Nice to ……………………..you, too.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
V. Put words in order:
1. He’s/ a red shirt/ wearing
2. Does/ like/ fruit?/ he
3. is/ on/ a/ the/ mirror/ wall./ There
4. is/ the/ on/ there/ wall?/ What
5. on/ the/ the/ Is/ sofa?/ coat
VI. Read and answer the questions:
Hi! My name is Ba. These are my friends. They are Nam, Hoa and Lien. I like football,
but I don’t like skipping. Nam likes basketball, but he doesn’t like table tennis. Lien
and Hoa like blind man’s bluff, but they don’t like baseball. We all like hide and seek.
It’s our favorite game.
1. What is his name?
2. How many friends does he have?
3. Does he like skipping?
4. What sport does Nam like?
5. Do they like hide and seek?
-The end-
Đề 2
I. Choose the odd one out:
1. A. chicken
B. bedroom
C. kitchen
D. garden
2. A. doll
B. truck
C. ship
D. toy
3. A. animal
B. green
C. blue
D. brown
4. A. rabbit
B. bird
C. cat
D. dog
5. A. sunny
B. windy
C. weather
D. stormy
II. Look at the picture and write:

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Bộ đề kiểm tra lớp 3 học kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao năm học 2019-2020 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề kiểm tra lớp 3 học kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao năm học 2019-2020. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bộ đề thi học kì 2 môn Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020, Bộ đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 346
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 Xem thêm