Bộ đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề thi lớp 3 cuối 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
I. Choose the odd one out
1. A. skipping
B. playing
C. car
2. A. park
B. game
C. school
3. A. yoyo
B. dancing
C. sleeping
4. A. house
B. parrot
C. chick
5. A. sofa
B. wardrobe
C. goldfish
II. Choose the best answer A, B or C
1. Look! My mother is ______in the dinner.
A. cook
B. cooking
C. cooks
2. The children often _____ hide-and-seek in the park
A. play
B. plays
C. playing
3. What’s the weather like ______ Da Nang? - It’s sunny
A. in
B. at
C. and
4. My ____ live in Ho Chi Minh city
A. perents
B. parents
C. barents
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
5. There are a lot of _____ in Hoa Binh
A. plant
B. plantes
C. plants
6. What time do you ____ your homework?
A. do
B. does
C. doing
7. The kitchen is cozy and ______. My mother often cooks in the kitchen
A. clean
B. claen
C. cleans
8. I ____ a doll. What toy do you have?
A. has
B. have
C. had
9. There ____ five books in my schoolbag.
A. are
B. is
C. Be
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
III. Look at the pictures and write
1. .………………….
2. .………………….
3. .………………….
4. .………………….
5. .………………….
6. .………………….
IV. Write the opposites
1. Old => __________
2. Ugly => _________
3. Sunny => ________
4. Black => ________
5. Far => ___________
V. Read and decide T (true) or F (false)
Peter, Mary, Linda and Mai are friends. They have lovely pets. Peter has a big dog. Its
name is Lola. Mary has a small cat. Its name is Pipi. Linda has two white rabbits. Their

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Bộ đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020 số 3, Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 3 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 245
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 Xem thêm