Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 3

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Complete the words with missing letters:

1. Te_dy bear

2. Shi_

3. _ite

4. D_ll

5. _rum

II. Choose the best answer A, B, C or D

1. Is this your bedroom? - Yes, it is. It’s _ _ry beautiful

A. se

B. ve

C. me

2. Does Phong have a robot? - No, he ____

A. doesn’t

B. does

C. don’t

3. She has a pink _____ and a brown teddy bear.

A. dols

B. donn

C. doll

4. I don’t buy these toys. They are my _____ presents.

A. bisthday

B. borthday

C. birthday

5. There are two electric _____ in the living room

A. fan

B. fanes

C. fans

6. Look! _____ new house is so beautiful.

A. She

B. Herself

C. Her

7. Where are your _____? - They are on the desk

A. pencil

B. pencils

C. penclis

8. The ____ map is on the wall. It’s big.

A. world

B. wordl

C. wolrd

9. The children are _____ with toys

A. play

B. playing

C. plays

10. The chairs are _____ the table

A. near

B. next

C. nears

III. Read and match:

1. Where is your book?A. No, there aren’t
2. Is this your school bag?B. It’s there, on the desk
3. How many pens are there in the box?C. Oh, it’s very modern
4. Look at the living roomD. There are five pens in the box
5. Are there any dogs in your house?E. Yes, it is

IV. Read the text and answer the questions:

Hello! My name’s Anna. I live in USA. This is a picture of my family.

This is my mother. Her name is Laura. She is 40 years old. And this is my father. He is 44 years old and his name is Peter.

My parents have three children: my older sister, my little brother and me. This is my sister, Jenny. She is 15 years old. And this is Dan. Dan is my brother. The last is me. I am eight years old.

1. Does Anna live in United States?

2. How old is Laura?

3. Who is Peter?

4. How many children do Anna’s parents have?

5. Who is Dan?

V. Reorder the words to have correct sentences:

1. grandfather./ is/ my/ This/

2. grandmother?/ is/ old/ How/ your/

3. that/ over/ woman/ Who/ there?/ is

-The end-

Đáp án đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh - Đề 3

I. Complete the words with missing letters:

1. d

2. p

3. k

4. o

5. d

II. Choose the best answer A, B, C or D

1. B

2. A

3. C

4. C

5. C

6. C

7. B

8. A

9. B

10. A

III. Read and match:

1. B

2. E

3. D

4. C

5. A

IV. Read the text and answer the questions:

1. Yes , she does

2. She is 40 years old

3. Peter is Anna’s father

4. They have three children

5. Dan is Anna’s brother.

V. Reorder the words to have correct sentences:

1. This is my grandfather.

2. How old is your grandmother?

3. Who is that woman over there?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020, Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 1.593
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm