Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 2

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out

1. A. whiteB. blueC. where
2. A. danceB. singC. plane
3. A. truckB. dollC. toy
4. A. flower potB. animalC. cage
5. A. kittenB. bathroomC. kitchen

II. Write questions and answers:

1. Where/ robot? - It/ behind/ fish tank.

2. your sister/ a car? (No)

3. Linda/ a little doll? (Yes)

4. Where/ TV? -It/ in front of/ bookshelf

III. Choose the best answer:

1. She likes _______.

A. goldfish

B. fish golds

C. goldfishes

2. Nam has _____ and three parrots.

A. two dogs

B. one dogs

C. any dogs

3. Do they ____ two parrots? - Yes, they do

A. has

B. there

C. have

4. ______ books are there? - Nine

A. How old

B. How many

C. How are

5. _____ a cat under the chair?

A. Is

B. Are there

C. Is there

6. There are _____ in the dining room

A. a cupboard

B. two cupboards

C. one cupboard

7. Does Phong have a car? - No, he _______

A. doesn’t

B. does

C. don’t

8. The pictures are _______ the wall.

A. on

B. in

C. at

IV. Read the passage and answer the question:

I am Tony. I am nine years old. This is my house. It’s small but beautiful. This is the living room. There is a TV, a sofa and four chairs in the living room. This is the kitchen. There are a cupboard and a desk in the kitchen. That is my bedroom. There are three pictures on the wall. There is a bed too. There are two balls under the bed. Oh, there is also a cat. It’s on the bed. I love my house very much.

1. How is Tony’s house?

2. Are there any tables in the living room?

3. Are there any cupboard in the kitchen?

4. How many picture are there on the wall in his bedroom?

5. How many balls are there under the bed?

V. Reorder the letter:

0. etp => pet

1. ynma => m_____

2. cltru => t_____

3. nfitrfeed => d____

4. rplaymoo => p___

5. ihsp => s______

VI. Find the mistakes in the following sentences:

1. Look! Phong and (A) James are playing (B) chess in a (C) living room.

2. Where are (A) your book (B)? - It’s in (C) my schoolbag.

3. How many (A) pets are these (B) in your house? -There is only one (C) cat.

-The end-

Đáp án đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh - Đề 2

I. Choose the odd one out

1. C

2. C

3. C

4. B

5. A

II. Write questions and answers:

1. Where is the robot? -It is behind the fish tank

2. Does your sister have a car? - No, she doesn’t

3. Does Linda have a little doll? - Yes, she does

4. Where is the TV? It is in front of the bookshelf.

III. Choose the best answer:

1. A

2. A

3. C

4. B

5. C

6. B

7. A

8. A

IV. Read the passage and answer the question:

1. It’s small but beautiful

2. No, there aren’t

3. Yes, there are

4. There are three pictures on the wall

5. There are two balls under the bed

V. Reorder the letter:

1. many

2. truck

3. different

4. playroom

5. ship

VI. Find the mistakes in the following sentences:

1. C (the)

2. A (is)

3. B (there)

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Đồng Nai, Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 CÓ ĐÁP ÁN.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.710
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm