Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 1

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out

1. A. goldfish B. flower C. cat
2. A. pens B. books C. zebras
3. A. animal B. green C. blue
4. A. like B. want C. beautiful
5. A. train B. puzzle C. sleep

II. Look and write:

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh 1. ….………………..

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh 2. ….………………..

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh 3. ….………………..

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh 4. ….………………..

III. Read and match:

1. Where is the book? A. They are behind the TV.
2. Is there a dog in the house? B. Oh. They are new and beautiful
3. Is that your house? C. It’s on the table
4. Where are the cats? D. Yes, it is
5. Look at my school things! E. Yes, there is

IV. Read and answer the questions:

I am Linda. I have four pets. They are a bird, a dog and two goldfish. The dog is in the garden. It is black and white. The bird is in the cage. It is blue and brown. The two goldfish are in the tank. They are black and orange. I love my pets very much.

1. What pets does Linda have?

2. Where is the dog?

3. Where are the two goldfish?

4. What color is the bird?

5. What color are the two goldfish?

V. Choose the best answer:

1. I _______ a ship. What toy do you have?

A. has

B. have

C. had

2. Peter has a car and a robot. He often _____ with his toys after school

A. plays

B. played

C. playing

3. How ______ pens are there on the desk? -There are four pens

A. much

B. lot

C. many

4. There is a big ______ on the wall.

A. map

B. pma

C. pam

5. _____ is the ball? - It’s under the table.

A. Whese

B. What

C. Where

6. The chairs are _____ the table

A. near

B. next

C. nears

VI. Write questions for underlined parts.

1. The small bed is in the room.

Where __________________

2. My father is 36 years old

How old ________________

3. Yes. There is a bookshelf in my living room.

Is _____________________

4. There are six cups in the cupboard

How many ______________

5. The mirror is on the bathroom wall.

Where __________________

-The end-

Đáp án đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh - Đề 1

I. Choose the odd one out

1. B

2. C

3. A

4. C

5. C

II. Look and write:

1. Robot

2. Sheep

3. Carpet

4. Chair

III. Read and match:

1. C

2. E

3. D

4. A

5. B

IV. Read and answer the questions:

1. They are a bird, a dog and two goldfish

2. The dog is in the garden

3. The two goldfish are in the tank

4. It is blue and brown

5. They are black and orange

V. Choose the best answer:

1. B

2. A

3. C

4. A

5. C

6. A

VI. Write questions for underlined parts.

1. Where is the small bed?

2. How old is your father?

3. Is there a bookshelf in your living room?

4. How many cups are there in the cupboard?

5. Where is the mirror?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Đồng Nai, Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020, Bộ đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 2.457
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2

Xem thêm