Bài tập tết tiếng Anh lớp 3 năm 2021

Bài tập Tết môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Bài tập ôn nghỉ Tết môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án bao gồm các dạng bài tâp tiếng Anh cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập Tết cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 3 cho các dạng bài tiếng Anh đã học, ôn tập dịp Tết. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

I. Read and choose the best option. 

1. This is the house. _____________________

A. It's big.

B. It's my mother.

C. No, there isn't.

2. How old is your brother?

A.  He is young.

B. She is 15.

C. He is 15.

3. __________ Yes, there are.

A. Is there a garden?

B. Are there two trees?

C. How old are you.

4. That's my grandmother. ___________

A. She is nice.

B. She is nine.

C. He's nice.

5. Is there a pond?

A. No, there is.

B. No, there aren't.

C. Yes, there is.

Read and tick Yes or No. 

My name is Lisa. I'm seven years old. I am a girl. There are five people in my family. My father is 45 years old. My mother is 45, too. They are young. My elder brother is 23 years old. My elder sister is 15 years old.

1. Lisa is 7 years old.

2. Her family has 4 members.

3. Her mother is 43 years old.

4. Her brother is twenty years old.

5. Her sister is fifteen years old.

Read and write. 

big; house; behind; there's; Yes;

A: This is my (1)_______.

B: Wow. It's (2)________. Is there a garden?

A: (3)______, there is. It is (4)_______ the house.

B: Is there a tree?

A: Yes, (5)________.

Put the words in order. 

1. small/ There/ a/ house/ is/ ./

_____________________________

2. This/ bedroom/ my/ is/ ./

_____________________________

3. trees/ Are/ many/ there/ ?/

_____________________________

4. your/ How/ sister/ old/ is/ ?

____________________________

5. man/ Who/ that/ is/ ?

____________________________

ĐÁP ÁN

I. Read and choose the best option.

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - C;

Read and tick Yes or No.

1 - Yes; 2 - No; 3 - No; 4 - No; 5 - Yes;

Read and write.

1 - house; 2 - big; 3 - Yes; 4 - behind; 5 - there's

Put the words in order.

1 - There is a small house.

2 - This is my bedroom.

3 - Are there many trees?

4 - How old is your sister?

5 - Who is that man?

Trên đây là nội dung Bài tập tết môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án. Muốn học tốt môn Tiếng Anh lớp 3, các em cần học đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và thực hành làm nhiều bài tập tiếng Anh dưới các dạng bài tập nghe, bài tập nói, và bài tập viết... Các em có thể tham khảo thêm các tài liệu môn Tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Tài liệu Tiếng Anh nâng cao, Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập Tiếng Anh 3....,

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
7 2.670
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm