Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

Đề thi Anh văn lớp 3 học kỳ 2 có đáp án

Đề thi tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2 có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh 3 mới khác nhau được biên tập bám sát nội dung bài học giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

A. LISTENING (4pts)

I. Listen and write T (True) or F (False) (1pt)

T / F

1. Mai has a skipping rope.

 

2. Peter has a yo –yo.

 

3. Nam has a teddy bear.

 

4. Linda has a puzzle.

 

2. Listen and tick V (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

3. Listen and number. (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

4. Listen and complete (1pt)

1. A: Who’s that woman?

B: She’s my ______________.

2. A: Is there a ______________.

B: Yes, there is.

3. A: Are there any ___________ in the room?

B: No, there aren’t.

4. A: Do you have a ____________?

B: Yes, I do.

B. READING (2pts)

5. Look and read. Put a tick (V) or a cross (x) in the box (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

6. Read and circle. (1pt)

This is my bedroom. It is large and (1) ………... There is a pink bed next to the pink window. There are two (2)……….… and two tables. There is a bookcase between the tables. (3)……..……are many books on the bookcase. There is a yellow (4)…….....near the bed. There are many (5)………..….on the wall. Can you count? How many pictures are there in my bedroom?

1. A. nice  B. small C. big
2. A. tables  B. lamp  C. lamps
3. A. That  B. This C. There
4. A. wardrobes  B. books C. fan
5. A. pictures  B. poster  C. map

C. Writing (2pts)

7: Look at the pictures. Write the words. (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 1

8: Reorder the words (1pt)

0. my / is / this / mother

=> This is my mother.

1. is / there / over / there / garden / a

=>……………………………………………

2. is / how / father / old / your

=>……………………………………………?

3. a / and / have / a / I / ship / plane

=>…………………………………….……....

4. tables / any / are / in / room / there / the

=> …………………………………………...?

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có file nghe số 1. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
20 8.350
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm