Bài tập Tết môn Toán lớp 3 năm 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bµi 1
. TÝnh:
a) 9 x 8 - 19 b) 36: 4 x 5 c) 54: 9: 2
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Bµi 2
. T×m a:
a) a: 9 + 46 = 72 b) 68 + a: 9 = 72
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Bµi 3
. HiÖn nay con 4 tuæi, gÊp 7 lÇn tuæi con. Hái sau 4 n¨m n÷a gÊp mÊy lÇn tuæi
con?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.........................................................................................................
Bµi 4. Mét phÐp chia chia 8 th¬ng 15, d lín nhÊt t trong
phÐp chia ®ã.
a. T×m chia trong phÐp chia ®ã?
b. NÕu thªm mét ®¬n vÞ vµo chia th× phÐp chia thay ®æi nh thÕ nµo?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................
Bµi 5
. Hai kho cã tÊt 560kg thãc. NÕu kho A nhËp thªm 120kg, kho B nhËp thªm 150kg
thi thãc cña hai kho b»ng nhau. Hái lóc ®Çu mçi kho bao nhiªu kg thãc?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Bài tập Tết môn Toán lớp 3
BÀI TẬP
MÔN TOÁN - LỚP 3A
Họ tên: ...............................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
......................................................................................................................................................
................................................................................................
.............................................................................................................................................
Bµi 1. Đặt tính rồi tính:
96: 3
95: 7
56: 8
84: 6
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
….....………………………………………………………………………………………
Bài 2. Tìm X:
a) X: 3: 3 + 45 = 60
b) X 16 + 4 = 30 + 22
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 3
: TÝnh nhanh:
a) 36: 9 + 45 : 9 + 9: 9
b ) 17 x 3 + 17 x 2 + 17 x 5
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
...………………………………………………………………………………………………
….....………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Mai ®em ®i chî 81 qu¶ bëi . LÇn thø nhÊt b¸n
9
1
qu¶ bëi, lÇn thø hai b¸n gÊp
4 lÇn t nhÊt b¸n . Hái sau hai lÇn b¸n cßn l¹i bao nhiªu qu¶ bëi?
Bµi lµm
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................................
BÀI TẬP
MÔN TOÁN - LỚP 3A
Họ tên: ...............................................................
***********************************************
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bµi 5: Tæng giÊy vôn cña bèn líp 3A gãp ®îc 98kg. Ba gãp h¬n Mét 4kg,
nhng kÐm Hai 1kg. Bèn gãp kÐm Ba 3kg. Hái mçi gãp ®îc bao nhiªu ki -
gam?
Bµi lµm
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 1: Đặt tính rồi tính
456: 6
234: 5
604: 4
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 2: Tìm x
a ) x x 9: 9 = 44: 4 b ) x: 2: 2 + 18 = 25
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 3: M mang 643 quả cam đi chợ bán. Số cam này được đóng o các thùng, mỗi thùng
chứa được 9 quả. Hỏi tất c bao nhiêu thùng chứa 9 quả thừa mấy quả?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 4: Ba bao tất cả 66 kg giấy vụn. Người ta đổ t bao một sang bao hai 15 kg, rồi lại
chuyển từ bao hai sang bao ba 7 kg thì số giấy vụn mỗi bao bằng nhau. Tính số giấy ban
đầu mỗi bao?
……………………………………………………………………………………………
BÀI TẬP
MÔN TOÁN - LỚP 3A
Họ tên: ...............................................................
***********************************************

Bài tập ôn Tết Toán lớp 3

Bài tập ôn nghỉ Tết môn Toán lớp 3 bao gồm các dạng Toán cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập Tết cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 3 cho các dạng Toán đã học, ôn tập dịp Tết. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập ôn Tết Toán lớp 3. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
26 8.403
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Xem thêm