Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 5

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 5 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out

1. A. hello B. hi C. thank you D. good morning
2. A. classroom B. library C. playground D. bedroom
3. A. nice B. fine C. five D. good
4. A. stamps B. letters C. envelops D. pencil
5. A. clock B. hours C. minutes D. seconds

II. Choose the correct word for the picture:

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
1. A. bedroom B. garden C. playroom D. living room
Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
2. A. sing B. dancing C. skate D. dance
Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
3. A. cloudy B. sunny C. windy D. rainy
Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
4. A. grandfather B. father C. mother D. grandmother
Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
5. A. Teddy bear B.doll C. car D. truck

III. Choose the best answer A, B, C or D

1. When ____ your birthday?

A. is

B. are

C. do

D. well

2. There is a picture _____ the wall.

A. at

B. on

C. in

D. under

3. How many floors _____ your school _____?

A. does -have

B. are - have

C. do - has

D. does -has

4. _____ that? That is our new teacher, Mr. Hung.

A. Who

B. Who’s

C. Whose

D. What’s

5. There _____ any milk in the bottle

A. isn’t

B. aren’t

C. is

D. are

6. Would you like _____ tea?

A. a

B. an

C. the

D. some

7. _____ do you study? I study at Thang Long Primary School

A. How

B. What

C. Where

D. Who

8. My sister often ______ TV after school

A. listens to

B. watches

C. hears to

D. look at

9. How ____ is your grandfather? He’s seventy years old

A.age

B.old

C. olds

D. ages

10. Does Phong have a car? - No, he _______

A. doesn’t

B. does

C. don’t

D. isn’t

IV. Circle the underlined word or phrase that needs correcting

1. My (A) brother often go (B) to the cinema (C) with his (D) friends.

2. Nam likes (A) monkeys very (B) much because (C) they cans (D) swing.

3. Let’s going (A) to the food (B) stall. I want to (C) buy some milk (D).

V. Writing:

1. What/ your/ mother/ name?

2. It/ sunny/ Hanoi/ rainy/ Ho Chi Minh city

3. How/ old/ your/ older/ brother?

-The end-

Đáp án đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Choose the odd one out

1. C

2. D

3. C

4. D

5. A

II. Choose the correct word for the picture:

1. D

2. B

3. B

4. A

5. A

III. Choose the best answer A, B, C or D

1. A

2. B

3. A

4. B

5. B

6. C

7. C

8. B

9. B

10. A

IV. Circle the underlined word or phrase that needs correcting

1. C

2. D

3. A

V. Writing

1. What is your mother name?

2. It is sunny in Hanoi and it is rainy in Ho Chi Minh city

3. How old is your older brother?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 số 2, Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 2... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
12
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Tiếng Anh lớp 3

Xem thêm