Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 4

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out

1. A. chickenB. mangoC. fishD. shrimp
2. A. studentB. brotherC. doctorD. ten
3. A. cloudyB. sunC. windyD. rainy
4. A. hisB. herC. theirD. they
5. A. listenB. runC. singD. dancing

II. Choose the correct word for the picture:

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
1. A. kitchenB. dining roomC. gardenD. chicken
Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
2. A. helicopterB. Hang gliderC. parachuteD. plane
Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
3. A. carB. truckC. mixerD. cooker
Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
4. A. wardrobeB. bookshelfC. cupboardD. table
Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
5. A. fenceB. gateC. pondD. yard

III. Choose the best answer A, B, C or D

1. We _ _ ten have breakfast at 6.30 a.m

A. af

B. of

C. ef

D. uf

2. Chipu is reading ______ in her room

A. a book

B. book

C. bookes

D. story

3. How ______ pens are there on the desk? -There are four pens

A. much

B. lot

C. many

D. often

4. The chairs are _____ the table

A.near

B.next

C.nears

D. front

5. _____ is the ball? - It’s under the table.

A. Whese

B. What

C. Where

D. How

IV. Match:

1. LivingA. Plane
2. PoliceB. Bag
3. SchoolC. Board
4. WhiteD. Room
5. AirE. Car

V.Read and answer the questions:

I am Linda. I have four pets. They are a bird, a dog and two goldfish. The dog is in the garden. It is black and white. The bird is in the cage. It is blue and brown. The two goldfish are in the tank. They are black and orange. I love my pets very much.

1. What pets does Linda have?

2. Where is the dog?

3. Where are the two goldfish?

4. What color is the bird?

5. What color are the two goldfish?

VI.Complete the following sentences:

1. What time/ you get/ morning?

2. There/ big lake/ that/ city

3. How/ doors/ windows/ your/ class?

-The end-

Đáp án đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Choose the odd one out

1. B

2. D

3. B

4. D

5. D

II. Choose the correct word for the picture:

1. A

2. D

3. B

4. C

5. A

III. Choose the best answer A, B, C or D

1. B

2. A

3. C

4. A

5. C

IV. Match:

1. D

2. E

3. B

4. C

5. A

V. Read and answer the questions:

1. They are a bird, a dog and two goldfish

2. The dog is in the garden

3. The two goldfish are in the tank

4. It is blue and brown

5. They are black and orange

V. Complete the following sentences:

1. What time do you get up in the morning

2. There is a big lake in that city

3. How many doors and windows are there in your class?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh theo Giáo trình Family and Friends 3 ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 1.718
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm