Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao Đề 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out

1. A. skippingB. playingC. car
2. A. parkB. gameC. school
3. A. yoyoB. dancingC. sleeping
4. A. houseB. parrotC. chick
5. A. sofaB. wardrobeC. goldfish

II. Choose the best answer A, B or C

1. Look! My mother is ______in the dinner.

A. cook

B. cooking

C. cooks

2. The children often _____ hide-and-seek in the park

A. play

B. plays

C. playing

3. What’s the weather like ______ Da Nang? - It’s sunny

A. in

B. at

C. and

4. My ____ live in Ho Chi Minh city

A. perents

B. parents

C. barents

5. There are a lot of _____ in Hoa Binh

A. plant

B. plantes

C. plants

6. What time do you ____ your homework?

A. do

B. does

C. doing

7. The kitchen is cozy and ______. My mother often cooks in the kitchen

A. clean

B. claen

C. cleans

8. I ____ a doll. What toy do you have?

A. has

B. have

C. had

9. There ____ five books in my schoolbag.

A. are

B. is

C. be

III. Look at the pictures and write

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao1. ….………………….

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

2. ….………………….

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

3. ….………………….

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao4. ….………………….

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao5. ….………………….Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao6. ….………………….

IV. Write the opposites

1. Old => __________

2. Ugly => _________

3. Sunny => ________

4. Black => ________

5. Far => ___________

V. Read and decide T (true) or F (false)

Peter, Mary, Linda and Mai are friends. They have lovely pets. Peter has a big dog. Its name is Lola. Mary has a small cat. Its name is Pipi. Linda has two white rabbits. Their name are Bell and Ball. Mai has five goldfish. They do not have names. Their pets are cute.

T/F
1. Peter has a small dog
2. Mary has a small cat
3. Linda has two black rabbits.
4. Mai has five goldfish
5. The five goldfish have different names

-The end-

Đáp án đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Choose the odd one out

1. C

2. B

3. A

4. A

5. C

II. Choose the best answer A, B or C

1. B

2. A

3. A

4. B

5. C

6. A

7. A

8. B

9. A

III. Look at the pictures and write

1. Car

2. Panda

3. Stormy

4. Watch TV

5. Cupboard

6. Umbrella

IV. Write the opposites

1. Young

2. Beautiful

3. Rainy

4. White

5. Near

V. Read and decide T (true) or F (false)

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 3, Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh mới năm 2019 - 2020... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm