Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 1

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Look at the pictures and write:

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao1. ….………………….

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao2. ….………………….Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao3. ….………………….

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

4. ….………………….

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

5. ….………………….

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

6. ….………………….

II. Choose the best answer A, B or C

1. _____ are the parrots? - They are in the cage

A. When

B. Where

C. What

2. This parrot is very ________

A. colorful

B. calorful

C. colorulf

3. Linda has two birds. They can ______ very well

A. sings

B. sing

C. singing

4. I’d like to have ____ toys. Let’s go to the toy shop

A. some

B. any

C. no

5. We have a lot of fun ____ break time.

A. in

B. on

C. at

6. How many ______ do you have? - I have one train.

A. cars

B. planes

C. trains

7. John _____ like cold weather. He hates it

A. doesn’t

B. don’t

C. does

8. It’s very hot ____ our country.

A. at

B. in

C. with

9. The girl and her mother are _______ in the kitchen

A. cook

B. cooks

C. cooking

III. Choose the odd one out

1. A. doingB. ballC. playing
2. A. zooB. gameC. school
3. A. catB. blueC. brown
4. A. cyclingB. summerC. drawing
5. A. inB. underC. dance

IV. Circle the mistake in each sentence:

1. What (A) are your parents (B) doing? - They are cook (C).

2. Phong and (A) Mary is (B) in the library (C).

3. This it (A) my brother. He can (B) draw pictures (C).

V. Read the text and decide T (true) or F (false):

My name is Thang. I am in the park with my friends: Thanh, Chung, Manh, Linda and James. Thanh is listening to music. Manh and Chung are playing football. They like playing football very much. Linda is riding a bike. James is walking. I am drawing pictures.

T/F
1. Thang is in the zoo with his friends
2. He has five friends
3. Thanh is reading a book
4. Linda is riding a bike, and Jame is walking
5. Thang is drawing pictures

VI. Reorder the words to have correct sentences:

1. are/ Where/ friends?/ your/

2. The/ your/ weather/ What/ country?/ is/ like/ in

-The end-

Đáp án đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Look at the pictures and write:

1. Rainy

2. Fence

3. Sing

4. Ship

5. Parrot

6. Fish tank

II. Choose the best answer A, B or C

1. B

2. A

3. B

4. A

5. C

6. C

7. A

8. B

9. C

III. Choose the odd one out

1. B

2. B

3. A

4. B

5. C

IV. Circle the mistake in each sentence:

1. C

2. B

3. A

V. Read the text and decide T (true) or F (false):

1. F

2. T

3. F

4. T

5. T

VI. Reorder the words to have correct sentences:

1. Where are your friends?

2. What is the weather like in your country?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 số 2, Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh mới năm 2019 - 2020.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 3.726
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Thảo Nguyễn
  Thảo Nguyễn

  cảm ơn addmin rất nhiều

  Thích Phản hồi 24/07/21

  Đề thi học kì 2

  Xem thêm