Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh mới năm 2019 - 2020

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh chương trình thí điểm với nhiều dạng bài tập hay và hữu ích dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo và chuẩn bị thật tốt trước kì thi học kì 2 quan trọng tới đây. Sau đây mời các em cùng thử sức nhé!

I. Nội dung Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020

Ex1: Sắp xếp chữ cái thành từ đúng

1/ pnelic => …………. 

2/ eethr => ………….. 

3/ omerth=> ………….

4/ ssclaoomr => …….……

5/ terafnnoo => ………….

Ex2: Tìm từ khác loại

1. bye hi  hello good morning
2. my  his  she  your
3. brother  sister teacher  mother
4. ruler board  notebook  classroom
5. am  see  is  are

Ex3. Hoàn thành câu với các từ trong khung đã cho

isn’t/ her/ is/ Be/ friend/

1.……… quiet , please !

2. What is ......... name ?

3. Good bye !..............you later.

4. Is your eraser big ? – No,it …....

5. That is my ……….. , Huynh .

Ex4. Hãy nối câu ở cột A với câu phù hợp ở cột B

A B
1. Hello ,Trung a. His name is Tuan.
2. What's his name? b. Yes, it is.
3. May I go out? c. That’s my mum.
4. Who ‘s that ? d. Hi. Duc.
5. Is your school bag new? e. Sure.

Ex5. Sắp xếp các từ xáo trộn thành câu

1. grand dad/ my/ That/ is…………………..…………………………………….

2. to/ meet/ Nice/ too/ ,/ you/................................................................................

3. are/ How/Loan/ ,/ ?/you/……………………………………………………..

4. is/ name/ ?/What/ its/……….. ……………………………………………….

5. Sao Mai/ is/ It / school/./….…….........................................................................

Ex6. Tìm và sửa lỗi sai

1. That is Binh. She is my brother. ………………..

2. Is This your sister. ………………..

3. Who is that? – That my friend, Nga. ………………..

4. Close you book , please. ………………..

5. This is my library school. ………………..

Ex 7. Match

1. What’s your name?

a. My name’s Linda.

2. Where are you cycling?

b. It’s cloudy and windy.

3. What’s the weather like in Ha Noi?

c. In the park.

4. What are they doing?

d. Yes, it is.

5. Is it sunny today?

e. They are flying kites.

1 – a; 2 - …..; 3 - …..; 4 - …..; 5 - …..

II. Nội dung Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 - 2020

Ex1. Sắp xếp chữ cái thành từ đúng.

1/ ish => …………. 

2/ ghtei => ………….. 

3/ vefi=> …………….

4/ eetm => ……………

5/iendfr => ………….

Ex2: Tìm từ khác loại

1. see  meet  thank  nice
2. teacher  father  mother  brother
3. book  friend pen  pencil
4. her  its  your  he
5. school  house  classroom library

Ex3. Hoàn thành câu với các từ trong khung đã cho

big/ that/ Is/ come/ soon/

1. Who is ……….. ?

2. ......... its name Milu ?

3. May I ………. in ?

4. My book is ………….

5. Good bye .See you ………..

Ex4. Hãy nối câu ở cột A với câu phù hợp ở cột B

A B

1. May I go out ?

2. What's his name?

3. good morning ,every one ! 

4. Hello .I’m Mai . 

5.Who is this ? 

a. Hi. My name is Ngoc .

b. This is my sister .

c. Sure

d. His name is Hoang.

e. Good morning , Miss Lien.

Ex5. Sắp xếp các từ xáo trộn thành câu

1.book/ old/ His/ is…………………..……………………..…………………….

2. father/ This/ Hung/ my/is/,/...............................................................................

3. in/?/ come/ I/ May/……………………………………………….……………..

4. up/ stand/ please/ !/ ,/……….. ………………………………….…………….

5./ is/ She / Li Li/ …………...................................................................................

Ex6. Tìm và sửa lỗi sai

1. Lan is my brother. ………………..

2. I’m five, thank you. ………………..

3. That is Linda She’s my friend. ………………..

4. What is its name? - It name is Mi Mi. ………………..

5. His bag is big? - Yes, it is. ………………..

III. Nội dung Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

Question 1: Read the paragraph and tick. (Đọc và tick)

You can see me in the classroom at school. Children want me when they have their lessons. You can find me on their desks. They put me with their pens, rubbers and rulers. They use me to write in a book. I can draw black and white pictures, too. When I am old I am very small. What am I? I am a pencil.

 

Yes

No

0. You can find me on their desks.

 

1. They put me with their mirror.

 

 

2. They use me to write in a book.

 

 

3. I can’t draw black and white pictures.

 

 

4. When I am young, I am very small.

 

 

Question 2: Read and fill the words in the box in the blanks. (Đọc và điễn từ vào chỗ trống)

Bedroom/ legs/ cat/ colors/ chair/

I am at school and I can be in your (1)………….. I’ve got four (2)……………… You can sit on me. Sometimes the (3) …………….. can sleep under me. I can be in many (4)………………………. What am I? I am a (5)………………………. .

Question 3: Reorder the words. (Sắp xếp lại trật tự từ)

1. you/ Do/ like/ cars . à………………………………………………………………..

2. like/ Does/ bicycles/ he/ ? à………………………………………………………………..

3. boats/ like/ you/ Do/? à………………………………………………………………..

4. doing/ you/ What/ are/? à………………………………………………………………..

5. father/ old/ her/ is/ How/? à………………………………………………………………..

6. like/ Do/ English/ they? à………………………………………………………………..

7. he/ doing/ is/What/? à…………………………………………………………………

8. at/ Look/ legs/ his. à……………………………………………………

9. got/ strong/ legs/ He/ has. à……………………………………………………………

10. purple/ nose/ is/ Her.à………………………………………………………………..

Download đề thi & đáp án tại: Bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
32 12.092
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm