Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 số 2

Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án

Nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020, đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Write question for the underlined part. The first word is a cue for you.

1.The big bed is in my bedroom.

....................................................................................

2. That is the pencil.

....................................................................................

3.My father is 36 years old.

....................................................................................

4.I am 7 years old.

....................................................................................

5.Yes. There is a table in the living room.

....................................................................................

Match the first part with the second part to make correct sentence.

1 Does she A the pets?
2 Where are  B have a pink doll?
3 How many  C any robots over there?
4 Are there  D there a picture on the table?
5 Is  E planes are there?

Underline the mistake in each sentence then rewrite the correct one.

1.Are there any map in the room?

....................................................................................

2.How many mirror are there in the bathroom?

....................................................................................

3. My mother are 37 years old.

....................................................................................

4. She have three mirrors.

....................................................................................

5. My house have four rooms: bedroom, living room, kitchen and bathroom.

....................................................................................

Read and do the task followed.

My name is Tim. That is my sister’s bedroom. Her name is Nana. Her bedroom is large. There is not a toy box in her bedroom. But she has many pets. She has a cat. It is on the bed. She has two goldfish. They are in the tank. She also has two rabbits and three bunnies. They are in the cage. She loves the pets very much.

1. Complete the sentence.

1.Nana has one ____________.

2.Nana has ________ goldfish.

3.The ___________ is on the bed.

4.The ___________ are in the cage.

5.Nana ___________ the pets very much.

2. Decide if each statement is true (T) or false (F).

1. Nana is Tim’s mother.

2. Nana’s bedroom is large.

3. Nana’s bedroom has a big toy box.

4. She doesn't have any pets.

5.The cat is on her bed.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2 chương trình mới có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
14 4.137
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm