Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 4

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 4 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao
Năm học 2019 - 2020 - Đề 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out:

1. A. readB. cookC. cleanD. ball
2. A. kiteB. blueC. carD. plane
3. A. posterB. pictureC. drawerD. run
4. A. tiredB. happyC. sadD. cupboard
5. A. tablesB. picturesC. chairsD. rooms

II. Look at the picture and write:

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao1. _________________

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao

2. _________________

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao

3. ___________________

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao

4. _________________

III. Choose the best answer:

1. ………………….spell your name?

A. How are you

B. How do you

C. What are you

2. We have a lot of fun _____ break time

A. on

B. at

C. in

3. Is there a _____ in front of your house?

A. yard

B. yards

C. pard

4. How many _______ do you have? - I have a cat and two dogs

A. dogs

B. pets

C. birds

5. ____ is the man? - He’s my father.

A. What

B. Why

C. Who

6. My brother and I ________ a truck. What toy do you have?

A. has

B. have

C. had

IV. Complete the following the sentences:

A: Hi. My name…………. Lan. What is your………………?

B: ……………….. I’m Hoa. How …………….you?

A: I’m fine, ………………………………. Nice to ………………………you.

B: Nice to ………………………..you, too.

V. Put words in order:

1. He’s/ a red shirt/ wearing

2. Does/ like/ fruit?/ he

3. is/ on/ a/ the/ mirror/ wall./ There

4. is/ the/ on/ there/ wall?/ What

5. on/ the/ the/ Is/ sofa?/ coat

VI. Read and answer the questions:

Hi! My name is Ba. These are my friends. They are Nam, Hoa and Lien. I like football, but I don’t like skipping. Nam likes basketball, but he doesn’t like table tennis. Lien and Hoa like blind man’s bluff, but they don’t like baseball. We all like hide and seek. It’s our favorite game.

1. What is his name?

2. How many friends does he have?

3. Does he like skipping?

4. What sport does Nam like?

5. Do they like hide and seek?

-The end-

Đáp án đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Choose the odd one out

1. D

2. B

3. D

4. D

5. D

II. Look at the picture and write:

1. Puzzle

2. Door

3. Cupboard

4. Stormy

III. Choose the best answer:

1. B

2. B

3. A

4. B

5. C

6. B

IV. Complete the following the sentences:

A: Hi. My name……name……. Lan. What is your……name…………?

B: ………Hello……….. I’m Hoa. How ……are……….you?

A: I’m fine, ……thanks…………………………. Nice to …………meet……you.

B: Nice to …………meet……………..you, too.

V. Put words in order:

1. He’s wearing a red shirt

2. Does he like fruit?

3. There is a mirror on the wall

4. What is there on the wall?

5. Is the coat on the sofa?

VI. Read and answer the questions:

1. His name is Ba

2. He has three friends

3. No, he doesn’t

4. Nam likes basketball

5. Yes, they do

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bộ đề thi học kì 2 môn Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020, Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 3 ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 761
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm