Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 3

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao
Năm học 2019 - 2020 - Đề 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out

1. A. hello B. hi C. thank you D. good morning
2. A. classroom B. library C. playground D. bedroom
3. A. nice B. fine C. five D. good
4. A. stamps B. letters C. envelops D. pencil
5. A. clock B. hours C. minutes D. seconds

II. Choose the best answer:

1. How many goldfish do you have? - I have ______

A. two goldfish

B. two goldfishs

C. two goldfishes

2. I’m ____ student

A. a

B. an

C. some

3. Mai’s brother is ____ to music

A. listening

B. listen

C. listens

4. What is the ___like? - It’s stormy

A. friends

B. weather

C. hometown

5. How many ____are there in your class?

A. student

B. studentes

C. students

III. Read and decide True (T) or False (F)

Hi! My name is Ba. These are my friends. They are Nam, Hoa and Lien. I like football, but I don’t like skipping. Nam likes basketball, but he doesn’t like table tennis. Lien and Hoa like blind man’s bluff, but they don’t like baseball. We all like hide and seek. It’s our favorite game.

Statement T/F
1. Ba likes skipping  
2. Nam doesn’t like table tennis  
3. Lien and Hoa like baseball  
4. Nam likes basketball  
5. Ba, Nam, Hoa, Lien like hide and seek  

IV. Put words in order

1. on/ is/ The/ the/ table./ book

2. near/ The/ is/ picture./ chair/ the

3. are/ in/ there/ the/ windows/ many/ room?/ How

4. like/ Do/ you/ balloons?

5. What/ like?/ toys/ you/do

V. Look at the pictures and put a tick √ (if true) or a cross x (if false)

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao 1. It’s a desk
Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao 2. He’s my father
Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao 3. It’s a jump rope

VI. Answer the questions:

Hello! My name is Nam. I am nine years old. My family is in Hue. It is central Vietnam. Hue is near Da Nang but far from Nha Trang. There are a lot of mountains and trees in my place.

1. Nam’s family is in _________

2. He is _______ years old

3. Hue is ______ Viet Nam

4. Hue is ________ Nha Trang

5. There are a lot of _____and _______ in Nam’s place

-The end-

Đáp án đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Choose the odd one out

1. C

2. C

3. C

4. D

5. A

II. Choose the best answer:

1. A

2. A

3. A

4. B

5. C

III. Read and decide True (T) or False (F)

1. F

2. T

3. F

4. T

5. T

IV. Put words in order

1. The book is on the table.

2. The chair is near the picture.

3. How many windows are there in the room?

4. Do you like balloons?

5. What toys do you like?

V. Look at the pictures and put a tick √ (if true) or a cross x (if false)

1. √

2. √

3. X

VI. Answer the questions:

1. Nam’s family is in Hue

2. He is nine years old

3. Hue is central Viet Nam

4. Hue is far from Nha Trang

5. There are a lot of mountains and trees in Nam’s place

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bộ đề thi học kì 2 môn Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020, Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 1 ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 471
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2

Xem thêm