Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 1

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao
Năm học 2019 - 2020 - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out

1. A. readB. singC. sleepD. doll
2. A. cloudyB. sunC. windyD. rainy
3. A. tableB. chairC. flowerD cupboard
4. A. inB. onC. underD. window
5. A. houseB. dogC. catD. parrot

II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words:

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao1. leanp ______________
Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao2. wwnido ______________
Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao3. fterha ______________
Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao4. enfce ______________
Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao5. etre ______________

III. Circle the best answer

1. My brother is _________ to music and I am ___________.

A. singing/ listening

B. listening/ singing

C. listen/ sing

2. Where’s Anna?

A. She’s reading a book

B. She is in the garden

C. She in her room

3. Where’s Sapa? - It’s in ____ Vietnam

A. north

B. central

C. south

4. It is ____ today in Hanoi

A. suny

B. sun

C. sunny

5. Linda has three dolls. ____ about you?

A. What

B. When

C. Why

6. My mother is cooking in the _________

A. Kitchen

B. Chicken

C. Living room

7. Hoa is _____ in her bedroom

A. Cooking

B. Sleeping

C. Running

8. How ____ toys do you have?

A. Much

B. Are

C. Many

9. Peter and Tom ____planes

A. Like

B. Likes

C. Liked

10. What ____ do you like? - I like rabbits

A. Pets

B. Toys

C. Colors

IV. Match

1. How old are you?A. I only have one
2. Where’s Hanoi?B. I like ships
3. What toys do you like?C. Yes, I do
4. How many parrots do you have?D. I’m ten
5. Do you like toys?E. It’s in North Vietnam

V. Put the words in order:

1. cooking/ is/ She/ in/ the/ kitchen.

_______________________________

2. room/ living/ Is/ there/ a/ your/ house/ in/ ?

_______________________________

3. is/ hot/ and sunny/ It/ today/

_______________________________

4. Does/ your sister/ any/ have/ dolls?

_______________________________

5. are/ They/ hide/ playing/ -and-seek./

_______________________________

-The end-

Đáp án đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Choose the odd one out

1. D

2. B

3. C

4. D

5. A

II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words:

1. Plane

2. Window

3. Father

4. Fence

5. Tree

III. Circle the best answer

1. B

2. B

3. A

4. C

5. A

6. A

7. B

8. C

9. A

10. A

IV. Match

1. D

2. E

3. B

4. A

5. C

V. Put the words in order:

1. She is cooking in the kitchen

2. Is there a living room in your house?

3. It is hot and sunny today

4. Does your sister have any dolls?

5. They are playing hide-and-seek.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bộ đề thi học kì 2 môn Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020, Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020 ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 641
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm