Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 số 5

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 4 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn năm 2020 - 2021.

Đề thi Anh văn lớp 3 học kỳ 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 3 Unit 11 - 20 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Choose the odd one out. 

1. A. dining room B. Gym C. Library D. School yard
2. A. my B. She C. His D. Its
3. A. His B. her C. their D. Is
4. A. orange B. black C. brown D. pink
5. A. chair B. table C. Bookshelf D. breakfast

Reorder the words.

1. yesterday?/ the weather/ like/ What/ was

…………………………………………………………………………………?

2. is/ rainy/ and stormy/ It/ today.

…………………………………………………………………………………

3. are/ They/ with/ playing/ paper boat.

…………………………………………………………………………………

4. Does/ his sister/ any/ have/ pets?

………………………………………………………………………………

5. This/ living room/ big/ is/ a/ ./

………………………………………………………………………………

Read and match.

1. What are you doing?  A. It’s in south Viet Nam.
2. What’s the weather like?  B. I have five.
3. Where’s Da Nang?  C. I’m watching TV.
4. How many vans do you have?  D. No, he doesn't.
5. Does your brother like pets? E. It's windy.

Read and do the task below.

Complete the passage.

like/ trucks/ How/ ten/ cats/

My name is Loan. I have many toys. I have five (1) ............, three planes, and (2) ………. yo-yos. My friend Hoa has some pets. She has two dogs and three (3) …………… . What about you? What toys do you (4) ……… ? (5) ...…… many pets do you have?

Answer the questions.

1 - How many planes does Loan have?

2 - Does Loan have five yo-yos?

3 - Does Hoa have any pets?

4 - How many cats does Hoa have?

5 - Do you have any pets?

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - D; 

Reorder the words.

1 - What was the weather like yesterday?

2 - It is rainy and storm today.

3 - They are playing with paper boat.

4 - Does his sister have any pets?

5 - This is a big living room.

Read and match.

1 - C; 2 - E; 3 - A; 4 - B; 5 - D;

Read and do the task below.

Complete the passage.

1 - trucks; 2 - ten; 3 - cats; 4 - like; 5 - How;

Answer the questions.

1 - She has three planes.

2 - No, she doesn't.

3 - Yes, she does.

4 - She has three cats.

5 - Học sinh trả lời.

Download đề thi, đáp án & file nghe mp3 tại: Đề kiểm tra học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.090
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm