Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 2

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 3

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 2 lớp 3 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao
Năm học 2019 - 2020 - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out

1. A. chairB. deskC. house
2. A. redB. bookC. brown
3. A. HelloB. Good morningC. Bye
4. A. thisB. howC. what
5. A. ThisB. ThatC. These

II. Complete

1. He_ _ o. Ni_e to meet you

2. I am _ _ ne, tha_ _ you

3. How _ _ d are you?

4. What is you_ na _ _ ?

5. What is the _ _athe_ like?

III. Choose the best answer A, B or C

1. This ___ my house

A. is

B. am

C. are

2. There are five ____

A. windows

B. window

C. door

3. What toys do you like? - I like _____

A. cat

B. goldfish

C. truck

4. What ____ you doing? - ____ am cleaning the floor

A. are -She

B. are - I

C. is - she

5. What’s the weather like? - It’s _____

A. rain

B. rainy

C. rains

IV. Look, read and circle A, B, or C

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao

1. A. It’s rainy

B. It’s cloudy

C. It’s sunny

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao

2. A. They’re toys

B. They’re pets

C. They’re animals

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao

3. A. She’s cooking

B. She’s listening to music

C. She’s singing

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao

4. A. I have two birds

B. I have three birds

C. I have three

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao

5. Where’s Ha Long Bay?

A. It’s in south Vietnam

B. It’s in north Vietnam

C. It’s in central Vietnam

V. Read and complete

liketrucksHowtencats

I have many toys. I have five (1) ____, and (2) _____ yo-yos. My friend, Hoa, has some pets. She has two dogs and three (3) ______. What about you? What toys do you (4) ____? (5) many pets do you have?

VI. Answer the questions:

1. What toys do you like?

2. Do you have any toys?

3. What is the name of your school?

4. What animals do you like?

5. What colors do you like?

-The end-

Đáp án đề thi lớp 3 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Choose the odd one out

1. C

2. B

3. C

4. A

5. C

II. Complete

1. Hello. Nice to meet you

2. I am fine, thank you

3. How old are you?

4. What is your name?

5. What is the weather like?

III. Choose the best answer A, B or C

1. A

2. A

3. C

4. B

5. B

IV. Look, read and circle A, B, or C

1. B

2. A

3. C

4. A

5. A

V. Read and complete

1. Trucks

2. Ten

3. Cats

4. Like

5. How

VI. Answer the questions:

1. I like dolls

2. Yes, I do

3. It’s Hoang Liet Primary School

4. I like monkeys

5. I like purple.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bộ đề thi học kì 2 môn Anh lớp 3 năm học 2019 - 2020, Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 số 5 ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 569
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm