Bộ đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 - Nghỉ dịch Covid (Tuần từ 08/2 - 13/2/2021)

Bộ đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán 3, ôn tập tại nhà một cách hiệu quả.

1. Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 - Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh trước câu trả lời đúng

Câu 1 (1đ): M1

a. Số nào lớn nhất trong các số sau:

A. 295

B. 592

C. 925

D. 952

b. Số liền sau của 489 là:

A. 480

B. 488

C. 490

D. 500

Câu 2 (1đ): M2

a. Chu vi hình chữ vuông có cạnh 4cm là

A. 8

B. 8cm

C. 16

D. 16cm

b. 5hm + 7 m có kết quả là:

A. 57 m

B. 57 cm

C. 507 m

D. 507 cm

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S (1đ)

a. Phép chia cho 7 có số dư lớn nhất là 7.

b. Tháng 2 một năm có 4 tuần và 1 ngày. Tháng 2 năm đó có 29 ngày.

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính: (M2)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 2: ( 1 đ) Tính giá trị biểu thức: (M3)

a. 139 + 603 : 3

b. 164 : (32: 8)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 3 (1đ): Tìm X (M3)

a. X – 258 = 347

b. X x 9 = 819

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 4 (2đ): Cửa hàng gạo có 232kg gạo. Cửa hàng đã bán đi 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (M3)

Bài 5 (1đ):

a. Tìm một số biết rằng. Lấy số đó nhân với số lớn nhất có 1 chữ số thì được 108 (M4)

b. Tính nhanh: (M4)

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

…………………………………………………………......................................................…

………………………………………………………….........................................................

………………………………………………………….........................................................

………………………………………………………….........................................................

2. Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số liền trước của 163 là:

A. 162

B. 150

C. 159

D. 170

b) Một cái ao hình vuông có cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông đó là:

A. 4m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8cm = …. cm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

A. 98

B. 908

C. 980

D. 9080

d) Gấp 9 lít lên 8 lần thì được:

A. 15 lít

B. 72 lít

C. 56 lít

D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

*Giá trị của biểu thức

a) 7 + 8 x 5 = 50...

b) 32 : 4 + 4 = 12....

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 9 = …….

8 x 9 = ….....

63 : 9=…….

64 : 8 =…….

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 301

880 – 253

224 x 3

845 : 7

Bài 5: Tìm x:

a) X : 6 = 144

b) 5 x X = 375

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 6: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 135 m. Chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Tính chu vi của mảnh đất đó?

….………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………..

3. Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 - Đề 3

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

63: 7 = ……

35 : 5 = ……….

42 : 6 = ……..

56 : 7 = ……..

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

135 + 265

851 – 327

231 x 2

856 : 7
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 3: Thực hiện tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ………..                                   b) 462 + 7 – 40 = …………….

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Biết rằng số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò?

Câu 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật.

Câu 6: Có 750 quyển sách sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

Câu 7:

Một cửa hàng có 453 kg gạo, đã bán được 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

4. Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 - Đề 4

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm).

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào số liền trước của số: 8888?

A. 8887

B. 9989

C. 9998

D. 9889

Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào số bé nhất trong dãy số: 6089, 6299, 6298, 6288?

A. 6089

B. 6299

C. 6298

D. 6288

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = …… dm?

A. 82 dm

B. 802 dm

C. 820 dm

D. 10 dm.

Câu 4: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 216 + 30 : 5 là bao nhiêu?

A. 246

B. 211

C. 221

D. 222

Câu 5. (1 điểm) Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:

A. thứ hai

B. thứ ba

C. thứ tư

D. thứ năm

II. TỰ LUẬN (5 điểm).

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a, 6943 + 1347

b) 9822- 2918

c) 1816 ´ 4

d) 3192 : 7

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 2. (1 điểm) Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông có cạnh 5cm. Tính độ dài đoạn dây đó?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 3. (2 điểm) Một lớp học có 25 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như thế có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5. Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 - Đề 5

I. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3đ)

Câu 1: (0.5đ) Số liền sau của 78999 là:

a- 78901

b- 78991

c- 79000

d- 78100

Câu 2 : (0.5đ) Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?

a- Thứ tư

b- Thứ sáu

c- Thứ năm

d- Chủ nhật

Câu 3: (0.5đ) 9m 6dm = … cm:

a- 9600cm

b- 96cm

c- 906cm

d- 960cm

Câu 4: (0.5đ) Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là

a- 86cm

b- 43cm

c- 128cm

d-24cm

Câu 5: (1 đ) 30m 12cm = ………. cm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 312

B. 3012

C. 36

D. 15

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 đ)

7386 + 9548                 6732 – 4528              4635 x 6                      6336 : 9

......................... ........................ ...................... ......................

......................... ........................ ...................... ......................

......................... ........................ ...................... ......................

Câu 2: Tìm x (1.5 đ)

a/. x x 8 = 2864 b/. x : 5 = 1232

…………………………. ……………………………

…………………………. ……………………………

Câu 3: (1đ) Tính Chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 132 cm, chiều rộng là 97 cm

Bài giải

…………………..…………………………

……………………………………………..

………………………………………………

Câu 4: (2 đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?

Bài giải:

…………………..…………………………

……………………………………………..

………………………………………………

Câu 5: (0.5đ)

An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó.

................................................

6. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà năm 2021

7. Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2020 - 2021

Học sinh có thể tự lựa chọn các bài tập để tự học bằng cách tự tải các tài liệu trên về làm. Ngoài làm các bài tập tự ôn tập tại nhà, các em hãy dành thời gian đọc sách để học hỏi những kiến thức mới và tiếp nhận những giá trị tích cực cho bản thân.

Trong thời gian nghỉ học phòng virus Covid, các em phải tự học tại nhà như thế nào cho có hiệu quả nhất? Các em cần lên kế hoạch hài hòa giữa bài vở được giao và bài vở tự học thêm. Các bậc phụ huynh có thể tải miễn phí các đề trên về cho các em tự làm để các em tự ý thức được việc học của bản thân. Bên cạnh việc học thì việc phòng chống dịch bệnh do vi rút corona gây ra rất quan trọng, các em cần tự trang bị những kiến thức, kỹ năng về phòng chống dịch bệnh nhé!

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bộ đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Các em hãy cùng luyện thêm các bài tập dưới đây nhé:

Đề cương ôn tập Tết lớp 3

Bài tập Tết lớp 3 môn Tiếng Việt

Bài tập Tết lớp 3 môn Toán

Bài tập Tết lớp 3 môn Tiếng Anh

Đánh giá bài viết
296 53.344
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Chân Trời, Kết Nối, Cánh Diều

    Xem thêm