Phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 3 - Nghỉ dịch Covid-19 (từ 22/2 - 26/2/2021)

Phiếu bài tập tự ôn ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh lớp 3 bao gồm các dạng bài Tiếng Việt 3Toán 3 cơ bản bám sát chương trình học, giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 3 trong thời gian các em nghỉ học phòng dịch corona.

I. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3

1. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 1

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 2017 + 2195

b. 309 – 215

c. 305 x 2

d. 537 : 3

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. 485 – 342 : 2

b. 257 + 113 x 6

c. 742 – 376 + 128

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 3: Bình cao 132cm. Bình cao hơn Huy 7cm. Hỏi tổng chiều cao của 2 bạn là bao nhiêu?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4: Một cửa hàng gạo có 6 bao gạo, mỗi bao nặng 75kg. Cửa hàng đã bán hết 219kg. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 5: Viết tất cả các số có 4 chữ số mà tổng các chữ số là 3.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a. 1624 + 3157

b. 517 – 333

c. 214 x 3

d. 533 : 5

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 2: Tìm x:

a. X x 8 = 240 x 3

b. X : 7 = 300 – 198

c. X – 271 = 729: 9

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 3: Nhà Hoa bẻ được 351 bắp ngô; nhà Hoa bẻ được nhiều hơn nhà Huệ là 27 bắp ngô. Hỏi nhà Huệ bẻ được bao nhiêu bắp ngô?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4: Trong làn có 15 quả cam, số quýt gấp 3 lần số cam. Hỏi số quýt nhiều hơn số cam bao nhiêu quả?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

3. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 2124 + 4357

b. 751 – 437

c. 124 x 4

d. 565: 7

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a. 103 x 5 – 243

b. 291 + 117 x 7

c. 210 - 927 : 9

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 3: Cô Hồng có 358 quả trứng gà. Cô đã bán đi 1/6 số trứng đó. Hỏi cô còn bao nhiêu quả trứng gà?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4: Tủ sách thư viện của lớp 3A1 có 6 giá. Mỗi giá có 36 quyển. Các bạn đã mượn 28 quyển. Hỏi trên tủ sách còn bao nhiêu quyển?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 5:

a. Viết số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 17.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

b. Viết số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 10.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

c. Tìm hiệu của 2 số trên.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

4. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 1226 + 2365

b. 521 – 430

c. 218 x 3

d. 605 : 4

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 2: Điền dấu <; >; =

1kg….913g; 30dm….3000mm; 1/4 giờ….25 phút; 12hm…..10km

Bài 3: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 132m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi sân vận động.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi là 128cm. Chiều rộng miếng bìa là 24 cm. Tính chiều dài miếng bìa đó.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 5:

a. Một số khi nhân với 6 rồi cộng với 157 thì được 769. Tìm số đó.

b. Tìm một số khi chia cho 8 rồi cộng với 210 thì được 315.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 5

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a. 1251 + 3264

b. 824 – 531

c. 118 x 6

d. 856 : 4

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. 758 - 277 + 2215 ;

b. 871 – 106 x 3 ;

c. 3291 + ( 633 – 180)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a. 4km 32m=……m;

b. 1m 42cm = …..cm;

c. 4 giờ 12 phút = …. phút

Bài 4: Bình có một sợi dây thép dài 24cm uốn thành một hình vuông. Hỏi cạnh hình vuông dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 5: Tuổi con hiện nay là 5 tuổi và bằng 1/7 tuổi mẹ. Hỏi 3 năm nữa mẹ bao nhiêu tuổi?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

6. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Số 6

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

605 + 108                    739 - 485                207 x 3               960 : 4

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a) 145 + 238 – 506                b) 736 - 153 x 4                  c) 239 + 127 x 6

Bài 3: Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm.

2m 50cm ……… 364cm

2m 46cm ………. 245cm

2m 7 cm …….. 1m 51cm

3m 7cm ………... 370cm

Bài 4: Sân trường em hình chữ nhật có chiều rộng 115m và chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Tính chu vi sân trường em?

Bài 5: Tính chu vi khu đất hình vuông có cạnh là 537m

II. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Tiếng Việt lớp 3

1. Phiếu bài tập môn Tiếng Việt lớp 3 - Số 1

1. Chép lại các câu sau khi điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x

- Từ khi …inh ra, đôi má của bé đã có lúm đồng tiền trông rất ….inh.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- Mẹ đặt vào cặp ….ách của bé mấy quyển ....ách để bé…ách cặp đi học

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) uôt hoặc uôc

Những khi cày c….trên đồng, người nông dân làm bạn với đàn cò trắng m….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

2. Đặt câu với mỗi từ sau:

- đất nước

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- dựng xây

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu (1 dấy phẩy ở câu 1 và 2 dấu phẩy ở câu 2) rồi chép lại câu văn:

(1) Bấy giờ ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(2) Cha mất sớm nhờ mẹ dạy dỗ hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông .

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. Viết lại nội dung báo cáo về kết quả học tập của tổ em trong tháng vừa qua và gửi cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp (theo mẫu báo cáo đã học ở SGK Tiếng Việt 3, tập hai, trang 20)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….tháng…. năm…..

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG …..

CỦA TỔ …. LỚP …. TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………

Kính gửi:…………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………

……………………

2. Phiếu bài tập môn Tiếng Việt lớp 3 - Số 2

1. Chép lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống:

a) l hoặc n

- thiếu …iên/………..

- xóm …àng/………..

- …..iên lạc/………..

-…..àng tiên/……….

b) iêt hoặc iêc

- xem x……/……….

- hiểu b……../………

- chảy x……../……….

- xanh b……./……….

2. Gạch dưới những từ ngữ giúp em nhận biết sự vật được nhân hóa (gọi hoặc tả con vật, đồ đạc, cây cối….. bằng những từ ngữ vốn để gọi và tả con người) ở các khổ thơ, câu văn sau:

a)

Bé ngủ ngon quá

Đẫy cả giấc trưa

Cái võng thương bé

Thức hoài đưa đưa.

(Định Hải)

b) Những anh gọng vó đen sạm, gầy và cao, nghênh cặp chân gọng vó đứng trên bãi lầy bái phục nhìn theo chúng tôi.

(Tô Hoài)

c) Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa.

(Trần Ninh Hồ)

3. Trả lời câu hỏi:

a) Những chú gà trống thường gáy vang “ò ó o…” khi nào?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) Khi nào hoa phượng lại nở đỏ trên quê hương em?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

c) Năm nào các em sẽ học hết lớp 5 ở cấp Tiểu học?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

4. Dựa vào câu chuyện Hai Bà Trưng (bài Tập đọc Tuần 19, SGK Tiếng Việt 3, tập hai, trang 4, 5) hãy viết câu trả lời cho mỗi câu sau:

a) Hai Bà Trưng có tài và có chí lớn như thế nào?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) Vì sao bao đời nay nhân dân ta tôn kính Hai Bà Trưng?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

3. Phiếu bài tập môn Tiếng Việt lớp 3 - Số 3

1. Chép lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống:

a) l hoặc n

-….ên ….ớp/……………

-…..on…….ước/……….

-…..ên người/………..

- chạy…on ton/………

b) ay hoặc ây

- d …. học /……….

- m …trắng/……….

- thức d………/………..

- m ……áo/……………

c) au hoặc âu

- con s……../……….

- c…..văn/………….

- trước s………/………..

- cây c………./…………

2. Gạch dưới những từ ngữ chỉ đặc điểm được so sánh giữa hai sự vật trong các câu thơ, câu văn sau:

a)

Bế cháu ông thủ thỉ:

- Cháu khỏe hơn ông nhiều!

(Phạm Cúc)

b)

Ông trăng tròn sáng tỏ

Soi rõ sân nhà em

Trăng khuya sáng hơn đèn

Ơi ông trăng sáng tỏ.

(Trần Đăng Khoa)

c)

Quyển vở này mở ra

Bao nhiêu trang giấy trắng

Từng dòng kẻ ngay ngắn

Như chúng em xếp hàng.

(Quang Huy)

d) Những lá sưa mỏng tang và xanh rờn như một thứ lụa xanh màu ngọc thạch với những chùm hoa nhỏ li ti và trắng như những hạt mưa bay. Những chiếc lá ngõa non to như cái quạt lọc ánh sáng xanh mờ mờ.

(Ngô Quang Miện)

3. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Thế nào?”:

a) Những cánh rừng Việt Bắc xanh ngút ngàn từ bao đời nay

b) Ngọn núi đá cao chót vót như chạm tới mây trời

c) Đồng bào các dân tộc thiểu số trọn đời thủy chung với cách mạng

4. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) giới thiệu các thành viên của tổ em và một vài hoạt động của tổ trong tháng thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Gợi ý :

a) Tổ em gồm những bạn nào?

b) Trong tháng thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tổ em

đã làm những việc gì để ngôi trường trở nên sạch đẹp và gần gũi với học sinh?

c) Tổ em đã làm những việc gì để phát huy vai trò tích cực của học sinh trong học tập và các hoạt động khác?

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài tập môn Tiếng Việt lớp 3 - Số 4

1. (Đọc– viết) bài: "Ông ngoại" Sách Tiếng việt 3, trang 34).

Viết đoạn từ: "Thành phố ............. chữ cái đầu tiên."

2. Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 5 đến 7 câu) kể những điều em biết về nông thôn (hoặc thành thị) theo gợi ý sau:

  • Nhờ đâu em biết (em biết khi đi chơi, khi xem ti vi, khi nghe kể .....)?
  • Cảnh vật, con người ở nông thôn (hoặc thành thị ) có gì đáng yêu?
  • Điều gì làm em thích và đáng nhớ nhất?
  • Tình cảm của em về cảnh vật và con người ở nông thôn (hoặc thành thị)?

3. Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? Để miêu tả một bông hoa trong vườn.

............................................................................................................

............................................................................................................

...........................................................................................................

5. Phiếu bài tập môn Tiếng Việt lớp 3 - Số 5

Đọc thầm đoạn văn "Đường vào bản" và khoanh vào trước câu trả lời đúng cho mỗi ý sau:

Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo. Nước trườn qua kẽ lá, lách qua những mỏn đá ngầm, tung bọt trắng xoá như trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản. Bên đường là sườn núi thoai thoải. Núi cứ vươn mình lên cao, cao mãi. Con đường ven theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa. Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác và cũng đón mừng cô giáo về bản dạy chữ. Dù ai đi đâu về đâu, khi bàn chân đã bén hòn đá, hòn đất trên con đường thân thuộc ấy, thì chắc chắn sẽ hẹn ngày quay lại.

1- Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào?

a- Vùng núi.

b- Vùng biển.

c – Vùng đồng bằng.

2- Mục đích chính của đoạn văn trên là tả các gì?

a . Tả con suối

b. Tả con đường

c. Tả ngọn núi

3 - Em hãy gạch chân dưới sự vật và s ự vật được so sánh trong câu sau:

Con đường ven theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa.

4 – Gạch dưới từ chỉ hoạt động trong câu sau:

Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo.

5. Đặt một câu theo mẫu Ai thế nào?

Giáo viên đọc cho học sinh chép lại đoạn văn trong bài 'Đôi bạn" Sách TV 3 tập 1 trang 130. Viết (Từ: Hai năm sau... đến.. như sao sa).

III. Viết một bức thư ngắn cho bạn hoặc người thân kể về việc học tập của em trong học kỳ 1 vừa qua.

6. Phiếu bài tập môn Tiếng Việt lớp 3 - Số 6

Bài 1: Điền gi/r/d?

….ao kéo; tiếng …ao bán hàng; …ao thừa

hàng ….ào; tiếng mưa…ả …ích; song vỗ …ào …ạt

Bài 2: Gạch dưới các từ ngữ được nhân hóa trong đoạn văn sau:

Sáng sớm, chợ hoa ngày Tết đã đông nghịt người. Những bông lay ơn đỏ chót, những nàng hồng kiêu sa, những chậu hoa dạ yến thảo… chẳng đợi nắng cũng đua nhau khoe sắc. Phía góc chợ, những cây đào phai chỉ tô phấn phơn phớt nhưng cũng đủ làm say đắm lòng người. Các anh chàng quất khỏe khoắn khoác áo vàng ươm cũng góp phần mang hương vị Tết về đến chợ hoa.

Bài 3: Viết đoạn văn kể những việc em đã giúp bố mẹ trong dịp nghỉ Tết sau đó gạch chân các từ chỉ hoạt động trong đoạn văn của em.

Các bài tập ở nhà khác:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 môn Toán

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 môn Tiếng Việt

...................................................................................................................

Ngoài việc Phòng chống dịch bệnh Covid, trong thời gian các em nghỉ ở nhà, các em có thể tham khảo và tự luyện tập các bài tập trên trang VnDoc.com. Các bạn cùng tham khảo thêm 101 bài Toán tự luyện nâng cao lớp 3 cùng Bài tập Toán nâng cao lớp 3 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp những dạng bài Toán hay và chọn lọc nhằm củng cố kiến thức và luyện tập môn Toán ôn luyện, ôn thi tốt cho các kỳ thi học sinh giỏi.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Phiếu bài tập tự ôn ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh lớp 3. Ngoài Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
930 89.411
Sắp xếp theo

Tiếng Việt lớp 3 Chân trời

Xem thêm