Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 số 14

Đề thi học sinh giỏi Anh 3 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học sinh giỏi lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới của bộ GD&ĐT giúp các em học sinh lớp 3 nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I. Circle the letter A, B or C (Khoanh tròn từ điền được vào chỗ trống).

01. What……………... you do last Sunday?

A. does

B. do

C. did

02. I am going to……………… next weekend.

A. have a picnic

B. had a picnic

C. having a picnic

03. Are we going to the zoo……………... the circus?

A. and

B. or

C. with

04. ……………... the matter with you?

A. Where’s

B. When’s

C. What’s

II. Complete the sentences, using picture cues (Hoàn thành câu dựa vào hình gợi ý).

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 số 14

III. Reorder the words to make sentences (Sắp xếp từ tạo thành câu).

01. dentist./ You/ see/ should/ a

……………………………………………

02. night./ last/ watched/ TV/ They

……………………………………………

03. is/ going/ to/ She/ cinema/ tonight./ the

……………………………………………

04. warm/ is/ in/ It/ spring.

……………………………………………

IV. Reorder the sentences to make a dialogue (Sắp xếp câu tạo thành bài đàm thoại).

01. Thank you very much.

02. You’re welcome.

03. Excuse me, where’s the amusement park?

04. Well, go straight ahead. Turn right. It’s on your left.

ĐÁP ÁN

I. Circle the letter A, B or C (Khoanh tròn từ điền được vào chỗ trống).

1 - C; 2 - A; 3 - C; 4 - C

II. Complete the sentences, using picture cues (Hoàn thành câu dựa vào hình gợi ý).

1 - summer;

2 - swimming pool;

3 - left;

4 - cold;

III. Reorder the words to make sentences (Sắp xếp từ tạo thành câu).

1 - You should see a doctor.

2 - They watched TV last night.

3 - She is going to the cinema tonight.

4 - It is warm in spring.

IV. Reorder the sentences to make a dialogue (Sắp xếp câu tạo thành bài đàm thoại).

3 - 4 - 1 - 2

Trên đây là Đề thi thử HSG tiếng Anh 3 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
15 2.771
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm