Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 số 7

Đề thi học sinh giỏi lớp 3 môn Anh văn

Đề thi môn tiếng Anh luyện thi học sinh giỏi lớp 3 năm 2019 - 2020 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 3 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 3 với nội dung kiến thức bám sát chương trình học giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái chỉ một từ khác với từ còn lại trong mỗi nhóm từ sau.

Ví dụ:

00. A. OneB. NineC. FourD. Fine

01. A. warmB. windC. snowD. cloud
02. A. amB. isC. areD. and
03. A. breakfastB. eatC. dinnerD. lunch
04. A. myB. youC. heD. she
05. A. blueB. redC. skyD. white

Bài tập 2: Em hãy sắp xếp các câu trong cột B sao cho phù hợp với nội dung các câu trong cột A (có 1 câu trong cột B không sử dụng)

A

B

0. Where are you from? g

a. No, thanks. I am full.

1. Let’s play chess.

b. Yes. That’s a good idea.

2. Would you like some cookies?

c. At 7

3.What’s the weather like in Ho Chi Minh city ?

d. It’s very hot.

4. How many students are there in your class ?

e. 32

5. What time do you go to school ?

f. No, it isn’t.

g. I’m from Van Hoa.

Bài tập 3: Em hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau, sử dụng các từ cho sẵn.

thanks; noodles; hungry; thank; would; hamburger;

A: I’m (00)____ hungry___

B: Would you like a (01)____________?

A: No, (02)____________.

B: What (03)___________ you like?

A: I’d like some (04)___________.

B: Here you are.

A: (05)___________ you very much.

B: That’s all right.

Bài tập 4: Em hãy đọc và hoàn thành đoạn văn sau bằng cách khoanh tròn vào các chữ cái A, B, hoặc C để chọn từ thích hợp nhất.

Nga and Hoa (00)…are.. close friends. They are studying in (01)___________ same primary school. Nga is in class 5A but Hoa is in class 5B. Nga and Hoa love skipping rope very much. At break time, they often (02)___________ skipping rope in the school yard (03)___________ their friends. Sometimes when it (04)___________, they stay in their classes and read short stories or talk. Nga and Hoa hope to learn in the same class when (05)___________ move to grade 6.

00. A. isB. are C. am
01. A. theB. aC. an
02. A. playB. goC. do
03. A. andB. inC. with
04. A. rainB. rainsC. rainy
05. A. theyB. sheC. them

Bài tập 5:Em hãy sắp xếp và viết lại các câu trong đoạn văn sau đây cho hoàn chỉnh.

00. My name / Minh / is

My name is Minh.

01. Am /student/ Primary school / at / a / I / a

…………………………………………………………………………………………………

02. taxi driver / My father/ Mai Linh company / is / for / a

…………………………………………………………………………………………………

my mother / a / Primary school / at / a/ teacher /is

…………………………………………………………………………………………………

04. My sister/student / at / is / grade 2/ a

…………………………………………………………………………………………………

05. to / My sister /wants / become / singer /a

…………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái chỉ một từ khác với từ còn lại trong mỗi nhóm từ sau.

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - A; 5 - C

Bài tập 2: Em hãy sắp xếp các câu trong cột B sao cho phù hợp với nội dung các câu trong cột A (có 1 câu trong cột B không sử dụng)

1 - b; 2 - a; 3 - d; 4 - e; 5 - c

Bài tập 3: Em hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau, sử dụng các từ cho sẵn.

1 - hamburger; 2 - thanks; 3 - would; 4 - noodles; 5 - Thank

Bài tập 4: Em hãy đọc và hoàn thành đoạn văn sau bằng cách khoanh tròn vào các chữ cái A, B, hoặc C để chọn từ thích hợp nhất.

1 - A; 2 - A ; 3 - C; 4 - B; 5 - A

Bài tập 5: Em hãy sắp xếp và viết lại các câu trong đoạn văn sau đây cho hoàn chỉnh.

1 - I am a student at a primary school.

2 - My father is a taxi driver for Mai Linh company.

3 - My mother is a teacher at primary school.

4 - My sister is a student at grade 2.

5 - My sister wants to become a singer.

Trên đây là Đề thi HSG tiếng Anh lớp 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.296
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm