Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 số 5

Đề thi thử học sinh giỏi lớp 3 cấp tỉnh môn tiếng Anh

Đề ôn thi học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 nâng cao khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

I. Tìm một từ có phần gạch dưới phát âm khác so với các từ còn lại.

01: A. visitB. booksC. friendsD. because
02: A. canB. haveC. watchD. badminton
03: A. coldB. coolC. circleD. picnic
04: A. warmB. smallC. drawD. want
05: A. greatB. breakC. beautifulD. steak

II. Tìm một từ khác so với các từ còn lại trong cùng nhóm.

06. A. warmB. coolC. dryD. sun
07. A. souvenirB. interestingC. bikeD. picture
08. A. SingaporeanB. ChineseC. IrelandD. English
09. A. soundB. museumC. circusD. airport
10.A. cookerB. footballerC. farmerD. singer

III. Chọn đáp án đúng nhất trong số A, B, C hoặc D để hoàn tất các câu sau.

11: She is from Moscow, so she is___________.

A. Chinese

B. Russian

C. American

D. Vietnamese

12: He lives___________ 86 Tran Hung Dao street.

A. on

B. in

C. at

D. from

13: Look! It___________ again.

A. rains

B. is raining

C. raining

D. to rain

14: How often do you play tennis? - I___________ play it

A. often

B. sometimes

C. never

D. all A, B, C

15: Where___________ Mrs. Mai live two years ago?

A. did

B. do

C. does

D. is

16: She works in a hospital, so she is a___________.

A. teacher

B. driver

C. worker

D. nurse

17: Music, English, Math are___________ at school.

A. subjects

B. favourites

C. games

D. festivals

18: There___________ a lot of people at the party last night.

A. did

B. are

C. was

D. were

19: He often travels___________ car___________ my father.

A. by/ for

B. by/ with

C. with/ by

D. for/ by

20: It___________ rainy in summer.

A. often is

B. is often

C. was often

D. often

21: What did she___________?

A. draw

B. drawed

C. drew

D. drawing

22: Do you want to go___________?

A. swim

B. swimming

C. to swim

D. swam

23: What___________ the matter with you yesterday morning?

A. is

B. are

C. was

D. were

24: She___________ in Thai Binh now.

A. is

B. is being

C. was

D. are

25: Her mother bought her___________ uniform yesterday.

A. a

B. an

C. the

D. 0

IV. Tìm một phần gạch dưới sai trong số A, B, C, hoặc D.

26: There are (A) four person (B) in Mr. Phong's (C) family (D).

27: She is going (A) to travel to (B) Thailand for (C) a little (D) days.

28: What time does (A) she often (B) has (C) breakfast (D)?

29: My (A) birthday is (B) on (C) February (D).

30: My (A) father often goes to (C) home at 5 p.m (D).

V. Chọn A, B, C hoặc D là phương án sắp xếp tốt nhất các từ đã cho để tạo thành câu.

31: am/ going to/ there/ I/ stay/ three days/ for/./

A. I am going to stay there for three days.

B. I am going to there stay for three days.

C. I am going to stay for three days there.

D. I am going to stay for there three days.

32: is/ often/ warm/ in/ weather/ Spring/ the/./

A. The weather is often warm in Spring.

B. The weather often is warm in Spring.

C. The weather is warm often in Spring.

D. The weather is in Spring often warm.

33: Hoa/ on/ Was/ Hanoi/ born/ in/ 5th / January/?/

A. Hoa was born in Hanoi on 5th January.

B. Hoa was born on 5th January in Hanoi.

C. Was Hoa born in Hanoi on 5th January?

D. Was Hoa born in Hanoi on 5th January.

34: Go/ straight/ traffic on/ after/ lights / the /./

A. Go straight on lights after the traffic.

B. Go straight on after the traffic lights.

C. Go straight lights on after the traffic.

D. Go straight after on the traffic lights.

35: Why/ Music/ very/ important/ is/ her/ to/?/

A. Why is her very important to Music?

B. Why is Music important very to her?

C. Why is Music very important to her?

D. Why is very important Music to her?

ĐÁP ÁN

I. Tìm một từ có phần gạch dưới phát âm khác so với các từ còn lại.

1 - B; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - C

II. Tìm một từ khác so với các từ còn lại trong cùng nhóm.

6 - D; 7 - B; 8 - C; 9 - A; 10 - A

III. Chọn đáp án đúng nhất trong số A, B, C hoặc D để hoàn tất các câu sau.

11 - B; 12 - C; 13 - B; 14 - D; 15 - A; 16 - D; 17 - A; 18 - D; 19 - B;

20 - B; 21 - A; 22 - B; 23 - C; 24 - A; 25 - A

IV. Tìm một phần gạch dưới sai trong số A, B, C, hoặc D.

26 - B; 27 - D; 28 - C; 29 - C; 30 - C

V. Chọn A, B, C hoặc D là phương án sắp xếp tốt nhất các từ đã cho để tạo thành câu.

31 - A; 32 - A; 33 - B; 34 - B; 35 - C

Trên đây là Đề luyện thi học sinh giỏi lớp 3 môn Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.858
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm